Novinky

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vypracovává návrhy právních předpisů a koordinuje práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajišťuje jejich publikaci v Cenovém věstníku, gesčně zajišťuje zpracování metodických výkladů k aplikaci cenových předpisů,...

ilustrace
 • vypracovává návrhy právních předpisů a koordinuje práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajišťuje jejich publikaci v Cenovém věstníku, gesčně zajišťuje zpracování metodických výkladů k aplikaci cenových předpisů,
 • vypracovává koncepce cenové politiky, metodiky cen a systémových řešení v oblasti liberalizace a regulace cen,
 • posuzuje nově přijímaná regulační opatření z hlediska jejich environmentálních a sociálních dopadů,
 • spolupracuje s ČSÚ na koncepci cenové statistiky ve vazbě na souhrnný postup liberalizace a regulace cen,
 • poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při regulaci cen,
 • je gestorem zajištění přípravy podkladů pro jednání s orgány EU pro oblast cen a plnění úkolů v oblasti harmonizace cenových předpisů s právem EU,
 • zabezpečuje převzetí a vyhodnocování statistických údajů v cenové oblasti,
 • spolupracuje s ostatními regulačními orgány při přípravě cenově regulačních opatřeních v jejich působnosti a při tvorbě výkladů těchto opatření,
 • zpracovává stanoviska a podklady k vyjádřením k žalobám podaným proti ministerstvu v oblasti regulace nájemného,
 • zpracovává podklady k publikaci Cenový věstník a zajišťuje jeho vydávání,
 • zpracovává každoročně zprávu o opatřeních cenových orgánů v oblasti cenové regulace pro SZÚ