Novinky

odbor 16 - Cenová politika

Odbor vykonává činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, kontroly cen podle zákona č. 526/1990 Sb., a v oblasti oceňování majetku podle zákona č.151/1997 Sb., a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU.

ilustrace

Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, poskytování cenových informací, kontroly cen, a zajišťuje její harmonizaci s právem EU. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 526/1990 Sb. spočívající v regulaci a kontrole cen, vedení správního řízení o porušení cenových předpisů, včetně odvolacího řízení, mimořádných opravných prostředků a agendy spojené se soudními žalobami a ve vyhodnocování vývoje cen. Připravuje koncepce cenové politiky a systémově řeší cenové metodické problémy spojené s liberalizací a regulací cen. Provádí analýzy trhu vybraných výrobků a jejich cen a na jejich podkladě navrhuje úpravy regulace cen. Vyjadřuje se ke koncepcím a záměrům privatizace v regulovaných síťových odvětvích, zejména z hlediska deregulace cen, tvorby soutěžního prostředí a odstranění dotací. Zajišťuje dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti cen a poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při regulaci a kontrole cen. Zpracovává zprávy o činnosti cenových kontrolních orgánů podle požadavků vedení ministerstva, vlády a Parlamentu ČR. Odbor zodpovídá za koncepci oceňování majetku a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti oceňování a souvisejících předpisů. Pro oblast oceňování majetku analyzuje a vyhodnocuje stávající stav a vývoj trhu. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti oceňování majetku s primárním a sekundárním právem EU.