Novinky

oddělení 6901 - Centrální kontaktní bod AFCOS

Zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF (agendy nesrovnalostí) ve spolupráci s odbory Auditní orgán, Národní fond a Mezinárodní vztahy; spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na právním řešení agendy nesrovnalostí,...

ilustrace
  • zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF (agendy nesrovnalostí) ve spolupráci s odbory Auditní orgán, Národní fond a Mezinárodní vztahy; spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na právním řešení agendy nesrovnalostí,
  • završuje za ČR úkoly související s plněním role Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS; úzce spolupracuje v této oblasti s OLAF,
  • koordinuje jménem ministerstva jednání s OLAF při projednávání metodických otázek v oblasti řešení nesrovnalostí a problematiky boje proti podvodnému jednání; vypracovává příslušné metodické dokumenty v oblasti hlášení nesrovnalostí vůči OLAF,
  • zabezpečuje odesílání pravidelných a mimořádných hlášení nesrovnalostí zjištěných v rámci implementace předstrukturálních nástrojů PHARE, SAPARD a ISPA, strukturálních fondů, FS a EFF za programové období 2007 – 2013,
  • zajišťuje odesílání nesrovnalostí formou pravidelných a mimořádných hlášení v rámci implementace Evropských strukturálních a investičních fondů, FS, ENRF za programové období 2014 – 2020,
  • zabezpečuje odesílání pravidelných a mimořádných hlášení nesrovnalostí ve věcech fondů společné zemědělské politiky za programové období 2007 – 2013, včetně hlášení OLAF za období 2014 – 2020,
  • zabezpečuje pravidelné hlášení Kanceláři finančních mechanismů ohledně nově detekovaných a následně aktualizovaných nesrovnalostí v rámci implementace finančních prostředků z FM EHP a FM Norsko za programové období 2004 -2009 a dále hlášení vůči zastoupení Švýcarska v ČR ve věci finančních prostředků z Programu švýcarsko - české spolupráce,
  • koordinuje za oblast ochrany finančních zájmů EU na národní úrovni aktivity lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS; provádí školení těchto bodů ve věcech aktuálních nařízení a rozhodnutích EK a o nových postupech týkajících se hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni,
  • podílí se na tvorbě pravidelné Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za daný kalendářní rok,
  • zpracovává a pravidelně aktualizuje Národní strategii na ochranu finančních zájmů ES a Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni pro OLAF za programové období 2014 - 2020.