Novinky

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Zabezpečuje působnost ministerstva v integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě ČR. Plní funkci Národního kontaktního bodu AFCOS při výkonu správy a řízení veřejných prostředků poskytnutých ze zahraničních zdrojů, za které ČR převzala odpovědnost...

ilustrace

Zabezpečuje působnost ministerstva v integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě ČR. Plní funkci Národního kontaktního bodu AFCOS při výkonu správy a řízení veřejných prostředků poskytnutých ze zahraničních zdrojů, za které ČR převzala odpovědnost. Plní roli Národního kontrolního orgánu pro FM EHP a FM Norska (2004 - 2009), Národního kontrolního orgánu pro Program švýcarsko-české spolupráce. Zabezpečuje funkci koordinace řešení nesrovnalostí a odstraňování jejich důsledků s finančním dopadem odhalených při plnění veřejných rozpočtů. Vytváří zejména národní strategii ochrany finančních zájmů EU a ostatních donorů. Při plnění funkce koordinátora řešení nesrovnalostí monitoruje odhalený výskyt významných (materiálních) nesrovnalostí, reakci správců veřejných rozpočtů na výskyt nesrovnalostí a komunikaci s orgány dohledu nad dodržováním právních předpisů. Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení s ohledem na zjištění získaná v návaznosti na analýzy zjištěných nesrovnalostí. Posuzuje návrhy právních předpisů a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU a ČR. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblastech své působnosti a na tvorbě výkladových stanovisek. Podílí se na tvorbě koncepcí, strategií a metodik týkajících se agendy nesrovnalostí. Na úrovni resortu ministerstva zabezpečuje vyřizování stížností a petic podle právních předpisů. Koordinuje v resortu ministerstva plnění úkolů boje proti korupci a podílí se na plnění opatření vládního programu boje proti korupci.