Novinky

oddělení 5403 - Účetní výkaznictví státu

Plní funkci metodického garanta za vykazované účetní skutečnosti státu, odpovídá za tvorbu prováděcího právního předpisu v oblast sestavení účetních výkazů za stát ČR, a to zejména za věcný obsah...

ilustrace
 • plní funkci metodického garanta za vykazované účetní skutečnosti státu,
 • zabezpečuje procesy sestavování účetních výkazů za ČR při zpracování účetních výkazů dílčích konsolidačních celků státu a účetních jednotek,
 • sestavuje účetní výkazy za stát ČR na základě účetních výkazů konsolidovaných jednotek státu, zejména souhrnný výkaz majetku a závazků státu, souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu a přílohu,
 • plní funkci věcného garanta při tvorbě prováděcího právního předpisu v oblasti sestavení účetních výkazů za stát ČR a spolupracuje při tvorbě prováděcích právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru,
 • navrhuje příslušným útvarům ministerstva takové změny právních předpisů, které povedou ke zvyšování validity vykazovaných dat,
 • vytváří konsolidační manuál a další metodické materiály,
 • navrhuje úpravy procesů, vytváří zvláštní vnitřní předpisy v oblasti účetního výkaznictví státu, provádí prezentaci těchto předpisů a kontrolu jejich implementace a užívání v procesu tvorby účetních konsolidovaných výkazů státu, v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu,
 • zabezpečuje metodické a kvalitativně funkční úpravy, včetně úprav systémových pravidel kontroly účetních záznamů, IS pro sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu, navrhuje úpravy CSÚIS v rámci působnosti oddělení,
 • připravuje a zabezpečuje školení v oblasti účetního výkaznictví státu v rámci informačního systému pro sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu,
 • spolupracuje s dalšími útvary na zabezpečení tvorby koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy IS v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za ČR,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva při rozvoji IS a souvisejících testech spojených se sestavováním účetních výkazů za ČR,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva při tvorbě celostátní koncepce účetnictví ve vazbě na vývoj ekonomiky, na oblast SR a mezinárodní předpisy v oblasti účetnictví,
 • zabezpečuje kontrolu účetních záznamů účetních jednotek a dílčích konsolidačních celků státu v rámci procesu účetní konsolidace státu ČR,
 • zabezpečuje správu internetové sekce „Účetní výkaznictví státu“ na internetových stránkách ministerstva,
 • zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za ČR,
 • spolupracuje v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za stát ČR s útvary sekce Majetek státu, sekce Právní a sekce Finanční řízení a audit na vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu ministerstva a jeho informační a komunikační infrastruktury, při koordinaci vývoje, provozu, inovacích a údržbě soustavy informačních a komunikačních systémů a spolupracuje při zajišťování jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky ve funkční a metodické oblasti,
 • v souvislosti s požadavky vyplývající ze směrnice Rady 85/2011 EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, poskytuje informace o majetkových účastech držených v soukromých a veřejných společnostech a závazcích veřejných společností,
 • plní funkci metodického garanta za rozbory hospodaření (reporting) v rámci veřejného sektoru,
 • zpracovává a poskytuje příslušným útvarům ministerstva výstupy pro operativní a efektivní řízení a plánování veřejných financí a pro vyhodnocování hospodaření.,
 • definuje požadavky na informační zdroje nutné pro rozbory hospodaření,
 • navrhuje úpravy procesů, vytváří zvláštní vnitřní předpisy v oblasti rozborů hospodaření, provádí prezentaci těchto předpisů a výstupů reportingu,
 • zpracovává ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva periodické (čtvrtletní, pololetní a roční) ekonomické rozbory vybraných činností,
 • provádí mimořádná šetření v ekonomické oblasti a zpracovává analýzy za jednotlivá účetní střediska i za účetní jednotku MF jako celek, dále za resorty, kapitoly a municipality,
 • interně ověřuje správnost zpracování účetních výkazů ministerstva za všechna účetní střediska účetní jednotky MF a účetních výkazů předávaných do CSÚIS.