Novinky

oddělení 5402 - Metodika vybraných ekonomických procesů

Vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, evidence majetku státu a inventarizace aktiv, pasiv a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech ve vybraných účetních jednotkách resortu ministerstva...

ilustrace
 • vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu pro ministerstvo; pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva tyto metodiky posuzuje a schvaluje,
 • stanovuje ve spolupráci s odborem Národní fond závaznou metodiku účtování o peněžních prostředcích NF a s těmito penězi souvisejícími aktivy, pasivy, náklady a výnosy, jinými aktivy a jinými pasivy,
 • stanovuje závaznou metodiku vedení zvláštní evidence privatizovaného majetku,
 • stanovuje závaznou metodiku účtování pro účetní jednotku MF o příjmech a výdajích, o aktivech, pasivech, výnosech a nákladech, souvisejících s těmito příjmy a výdaji, které jsou zahrnuty do všech kapitol SR spravovaných ministerstvem, a zabezpečuje aktualizaci účtového rozvrhu,
 • zpracovává pro ministerstvo zvláštní vnitřní předpisy a pracovní postupy týkající se účetnictví, evidence majetku státu a inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, zajišťuje zapracování souvisejících změn právních předpisů do zvláštních vnitřních předpisů a pracovních postupů ministerstva,
 • zpracovává písemná stanoviska a vyřizuje v rámci své působnosti dotazy organizačních útvarů ministerstva a vybraných účetních jednotek rezortu MF v oblasti účetnictví, evidence majetku státu a inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv,
 • spolupracuje při přípravě právních předpisů v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu, podává kvalifikované návrhy na úpravu těchto právních předpisů a spolupracuje na zpracování koncepčních analýz v oblasti veřejného sektoru,
 • spolupracuje na tvorbě koncepce, koordinace a metodickém usměrňování řídící kontroly na ministerstvu,
 • navrhuje ve své působnosti na ministerstvu systémová opatření, koncepci a metodiku finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
 • spolupracuje na koncepcích finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu,
 • připravuje a příslušným útvarům ministerstva předkládá návrhy věcného řešení v oblasti účetnictví, evidence majetku státu, inventarizace aktiv a pasiv a jiných aktiv a jiných pasiv, které mají zásadní rozpočtové, ekonomické i sociální dopady a spolupracuje na jejich případné realizaci,
 • řídí a z věcného hlediska koordinuje analýzy, vývoje a implementace modulů centrálního EKIS pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva,
 • řídí a koordinuje v rámci své působnosti z věcného hlediska na základě rozboru platných právních předpisů metodiku centrálního EKIS, předává v této působnosti požadavky a podklady pro aktualizaci souvisejících IS a spolupracuje v této působnosti na předávání požadavků a podkladů pro aktualizaci ostatních IS (zejména IS VIOLA, ADIS, ME SPD/DES, VEMA, ECDC, WSS),
 • koordinuje a metodicky usměrňuje jednotný způsob využívání centrálního EKIS ve vybraných účetních jednotkách resortu ministerstva,
 • účastní se prací v projektových týmech pro analýzy, vývoj a implementaci všech modulů centrálního EKIS a dohlíží nad dodržováním platných právních předpisů,
 • poskytuje metodickou podporu uživatelům centrálního EKIS na ministerstvu a účetním jednotkám rezortu ministerstva ve vztahu k platné právní úpravě a k vnitřním předpisům,
 • spolupracuje na celostátní koordinaci vytváření a rozvoje ISVS v rámci předepsaných obecných koncepcí a zásad, včetně zajištění hodnocení projektů ISVS,
 • vede centrální evidenci bankovních účtů ministerstva a plní funkci správce centrální evidence bankovních účtů,
 • zpracovává ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně vyúčtování srážkové daně, a to na základě včas předaných úplných a správných dokladů,
 • zodpovídá za definici věcných požadavků na funkcionalitu centrálního EKIS,
 • zabezpečuje správu centrálního EKIS na aplikační úrovni na ministerstvu, shromažďuje a zpracovává požadavky na odstranění chyb a závad jeho funkcionality, sleduje a kontroluje plnění těchto požadavků,
 • plní roli metodického centra druhého stupně pro účetní jednotky rezortu ministerstva.