Novinky

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Odbor plní funkci metodického garanta za rozbory hospodaření v rámci veřejného sektoru, definuje požadavky na informační zdroje nutné pro rozbory hospodaření....

ilustrace

Odbor plní funkci metodického garanta za rozbory hospodaření v rámci veřejného sektoru, definuje požadavky na informační zdroje nutné pro rozbory hospodaření. Zpracovává a poskytuje příslušným útvarům ministerstva výstupy  rozborů hospodaření pro operativní a efektivní řízení a plánování veřejných financí a pro vyhodnocování hospodaření. Plní funkci metodického garanta za vykazované účetní skutečnosti státu. Iniciuje změny a vyjadřuje se k návrhům právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, státní pokladny a v oblasti zajištění informací pro potřeby státu. Zodpovídá za zapracování změn právních úprav v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu do zvláštních vnitřních předpisů a pracovních postupů ministerstva. Metodicky působí a vytváří závazné metodiky ministerstvav oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu; pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva tyto metodiky posuzuje a schvaluje. Spolupracuje s ostatními útvary ministerstva při plnění jejich úkolů, pokud se dotýkají působnosti odboru. Odbor zabezpečuje úkony související s finančním účetnictvím účetní jednotky ministerstva (dále jen „účetní jednotka MF“). Zajišťuje vedení zvláštní evidence, tj. v účetnictví odděleně sledovaná aktiva, pasiva, náklady, výnosy, jiná aktiva a jiná pasiva (dále jen „zvláštní evidence“) o privatizovaném majetku podle privatizačních projektů. Dále spolupracuje s odborem Národní fond v oblasti výkaznictví a stanovování metodik účtování o skutečnostech probíhajících při hospodaření s peněžními prostředky EU v rámci NF. Plní v rámci své působnosti povinnosti související s výkonem finanční kontroly na ministerstvu a navrhuje systémová opatření, koncepci a metodiku finanční kontroly na ministerstvu. Zajišťuje vystavování směnek a předávání směnek restituentům a uchovává pro věcně příslušný útvar ministerstva listinné cenné papíry Fondu privatizace. Zpracovává ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva a jménem ministerstva jako daňového subjektu podává přiznání k DPH a dani z příjmů právnických osob, včetně vyúčtování srážkové daně. Plní funkci správce centrální evidence bankovních účtů ministerstva. Spolupracuje na koncepcích finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu. Spolupracuje na tvorbě koncepce, koordinace a metodickém usměrňování řídící kontroly na ministerstvu. Zpracovává periodické ekonomické rozbory a provádí mimořádná šetření a analýzy za jednotlivá účetní střediska i za účetní jednotku MF jako celek, dále za jednotlivé resorty, municipality a stát jako celek. Zabezpečuje úkony spojené se sestavováním účetních výkazů státu za ČR a sestavuje účetní výkazy za ČR, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu. Zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za stát ČR a oblastí účetního výkaznictví státu. Spolupracuje v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za stát ČR a s účetním výkaznictvím státu s útvary sekce Majetek státu a sekce Finanční řízení a audit na vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu ministerstva a jeho informační a komunikační infrastruktury, při koordinaci vývoje, provozu, inovacích a údržbě soustavy informačních a komunikačních systémů, a spolupracuje při zajišťování jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky ve funkční a metodické oblasti. Řídí a z věcného hlediska koordinuje analýzu, vývoj a implementaci modulů centrálního EKIS pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva, zodpovídá za definici věcných požadavků na jeho funkcionalitu, předává požadavky a podklady pro aktualizaci souvisejících informačních systémů, účastní se prací v projektových týmech a koordinuje propojení vazeb mezi moduly. Zabezpečuje správu centrálního EKIS na aplikační úrovni na ministerstvu, shromažďuje a zpracovává požadavky na odstranění chyb a závad jeho funkcionality, sleduje a kontroluje plnění těchto požadavků. Zabezpečuje předávání účetních záznamů do CSÚIS.