Novinky

oddělení 5208 – Audit OP VVV

Vykonává, vyhodnocuje a zajišťuje veškeré aktivity související s audity v působnosti oddělení za programové období 2014 – 2020 a předcházející operační programy za programové období 2007 – 2013, ...

ilustrace
  • vykonává, vyhodnocuje a zajišťuje veškeré aktivity související s audity v působnosti oddělení za programové období 2014 – 2020 a předcházející operační programy za programové období 2007 – 2013, spolupracuje s certifikačním orgánem a dalšími subjekty implementace v rámci své působnosti při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
  • vykonává audity a spolupracuje na dalších auditech v působnosti odboru,
  • spolupracuje při tvorbě a aktualizaci auditní strategie podle nařízení EU a popisů řídících a kontrolních systémů za oblast Auditního orgánu podle předpisů EU, včetně podkladů pro roční plán auditní činnosti za příslušný OP,
  • zpracovává podklady pro výroční kontrolní zprávu za příslušný OP předkládanou EK, včetně výroku auditora, spolupracuje na vypracování podkladů pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ a dalších agregovaných a souhrnných zpráv.