Novinky

oddělení 5201 - Metodicko-právní podpora AO a OP TP

Koordinuje, metodicky usměrňuje a za ČR završuje veškeré aktivity a úkoly vyplývající z koncepce a harmonizace auditu finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti v jednotlivých programových obdobích;...

ilustrace
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a za ČR završuje veškeré aktivity a úkoly vyplývající z koncepce a harmonizace auditu finančních prostředků poskytnutých v jednotlivých programových obdobích, spolupracuje v této oblasti s odborem Kontrola a s odborem Centrální harmonizační jednotka,
 • analyzuje a zpracovává stanoviska (i ve spolupráci s ostatními odděleními odboru) k návrhům právních předpisů, metodických dokumentů a k ostatním pracovním dokumentům na národní úrovni, vyhotovuje stanoviska k návrhům dokumentů orgánů EU, předkládá a posuzuje návrhy na úpravy právních předpisů týkajících se auditu,
 • zpracovává interní metodiku pro AO, metodicky řídí výkon auditu prostředků jednotlivých OP a spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditu prostředků OP, řeší požadavky na případné úpravy metodiky, které vyplývají z praktických zkušeností auditu prostředků jednotlivých OP, včetně požadavků na případné úpravy informačního systému AO ve vztahu na změnu interní metodiky,
 • poskytuje odborné poradenství pro ostatní oddělení odboru v oblasti metodiky a práva,
 • spolupracuje na přípravě a aktualizacích auditních strategií za jednotlivé OP podle nařízení EU, podílí se na vypracování výročních kontrolních zpráv a na zpracování i aktualizaci popisů systémů za oblast AO u jednotlivých OP, které jsou předkládány EK podle příslušných předpisů EU,
 • vykonává, vyhodnocuje a zajišťuje veškeré aktivity související s auditem OP TP za programové období 2014 – 2020 a předcházející operační program za programové období 2007 – 2013, včetně vyhotovování podkladů pro roční plány auditní činnosti; spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
 • vykonává audity a spolupracuje na dalších auditech v působnosti odboru,
 • zpracovává podklady pro výroční kontrolní zprávu za OP TP předkládanou EK, včetně výroku auditora, a spolupracuje na vypracování podkladů pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ,
 • vede systém finančního výkaznictví v rámci rozpočtových položek AO,
 • zajišťuje celkovou administraci jednotlivých projektů AO financovaných z OP TP,
 • zabezpečuje ve spolupráci s odborem Personální zajištění administrativních kapacit odboru v souladu s požadavky metodických pokynů a právních předpisů týkající se výběru, adaptace, vzdělávání a odměňování zaměstnanců,
 • zajišťuje pravidelné provádění analýzy a vyhodnocení rizik AO,
 • koordinuje a účastní se jednání s jednotlivými GŘ EK a zahraničními orgány a organizacemi při projednávání metodických otázek finanční kontroly a auditu v oblasti hospodaření s finančními prostředky pomoci EU poskytnutými v rámci politiky soudržnosti, účastní se auditních misí EK a EÚD.