Novinky

odbor 52 - Auditní orgán

Odbor plní roli AO finančních prostředků pomoci EU poskytnutých ČR v rámci nástrojů jednotlivých politik EU, politiky soudržnosti a SRP v jednotlivých programových obdobích....

ilustrace

Odbor plní roli AO finančních prostředků pomoci EU poskytnutých ČR v rámci nástrojů jednotlivých politik EU, politiky soudržnosti a SRP v jednotlivých programových obdobích. Zabezpečuje výkon AO evropských strukturálních a investičních fondů (s výjimkou EZFRV) v programovém období 2014 – 2020 a strukturálních fondů, FS a EFF v programovém období 2007 – 2013. Zajišťuje výkon AO ve věcech finančních prostředků fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a FM EHP/Norsko 2009 -2014. Plní funkci AO a funkci nezávislého auditorského subjektu pro AMIF a FVB v programovém období 2014 - 2020. Plní funkci nezávislého auditního subjektu v programovém období 2014 - 2020 pro programy spolufinancované z EFRR, ESF, FS a z ENRF. Odbor před předložením první žádosti o platbu EK vyhotovuje zprávu a stanovisko, na jejichž základě se provádí určení řídicích orgánů a certifikačního orgánu. Vypracovává metodiku pro výkon auditů vykonávaných AO a plní zpravodajské povinnosti ve vztahu k orgánům EU i národním orgánům v souladu s předpisy EU. Zpracovává návrhy právních předpisů na úrovni ČR a EU pro činnost AO. Vyhotovuje koncepce systému auditu pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti. Zajišťuje výkon auditů na všech úrovních realizace OP spolufinancovaných z finančních prostředků EU, ověřuje účinnost řízení a kontrolní systém u všech subjektů implementace. Ověřuje na vzorku operací vykázané výdaje finančních prostředků EU a veřejných prostředků, včetně auditu účetní závěrky. Vykonává činnosti spojené s vydáváním prohlášení o uzavření pomoci u prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (s výjimkou EZFRV), strukturálních fondů, FS, ERF, AMIF a FVB pro programové období 2014 - 2020, obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ pro programové období 2007 - 2013 a FM EHP/Norsko 2009 - 2014. Zodpovídá za funkční zadání a správu dat v ISAO, popř. za modifikaci stávajícího IS v souladu s aktuálními metodickými postupy a za jeho datovou komunikaci s dalšími IS. Zajišťuje administraci projektů AO v rámci OPTP a správu prostředků technické pomoci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a FM EHP/Norsko 2009 - 2014. Zodpovídá v rámci odboru za řízení lidských zdrojů a zajišťuje ve spolupráci s odborem Personální administrativní kapacity odboru v souladu s metodickými pokyny a právními předpisy. Organizuje spolupráci s partnery v rámci ČR i EU. Plní funkce vyplývající z členství v mezinárodních finančních kontrolních skupinách/skupinách auditorů. Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení ve věcech týkajících se působnosti odboru.