Novinky

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Oddělení vypracovává návrhy koncepce rozvoje finančního řízení ve veřejné správě, včetně jeho provázanosti s obdobnými nástroji EU, zpracovává příslušné metodické dokumenty pro oblast finančního řízení ve veřejné správě...

ilustrace
 • vypracovává návrhy koncepce rozvoje finančního řízení ve veřejné správě, včetně jeho provázanosti s obdobnými nástroji EU,
 • zpracovává příslušné metodické dokumenty pro oblast finančního řízení ve veřejné správě, zejména dokumenty upravující metody strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonu (3E - účelnost, efektivnost a hospodárnost), evaluace a řízení centralizovaného nákupu ve veřejné správě, včetně standardizace těchto metod a dalších moderních metod řízení ve veřejné správě,
 • spolupracuje na přípravě věcných záměrů zákonů, návrhů zákonů a prováděcích právních předpisů k těmto zákonům pro oblast finančního řízení ve veřejné správě; vyhotovuje stanoviska a připomínky k návrhům právních předpisů týkajících se této oblasti řízení,
 • analyzuje soulad právní úpravy finančního řízení ve veřejné správě s právními předpisy EU,
 • zpracovává ve spolupráci s odborem Kontrola metodiky finančního řízení ve veřejné správě, finančního řízení ÚSC a DSO,
 • spolupracuje s věcně příslušnými útvary ministerstva na vytváření národní strategie ochrany finančních zájmů EU a dalších zahraničních poskytovatelů,
 • vykonává dohled nad dodržováním právních předpisů a mezinárodně uznávaných standardů při zavádění, udržování a rozvíjení finančního řízení ve veřejné správě,
 • koordinuje činnost orgánů veřejné správy v rámci výkonu působnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • koordinuje lektorskou činnost zaměstnanců odboru v oblasti finančního řízení určenou pro zaměstnance ministerstva a orgánů veřejné správy,
 • zodpovídá za přípravu vzdělávacích programů zaměstnanců veřejné správy v oblasti finančního řízení ve veřejné správě ve spolupráci s ostatními orgány veřejné správy a organizacemi poskytujícími vzdělávací služby,
 • koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti finančního řízení,
 • spolupracuje s profesními národními a zahraničními organizacemi a vědeckou obcí na rozvoji finančního řízení ve veřejné správě,
 • plní úkoly týkající se finančního řízení, které vyplývají z příslušných usnesení vlády.