Novinky

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení veřejnosprávní kontroly, interního auditu a řídící kontroly ve veřejné správě a auditu prostředků fondů EU...

ilustrace
 • vypracovává návrhy koncepce rozvoje interního auditu a systému veřejnosprávní kontroly v integrovaném rámci systému řízení a kontroly veřejné správy, včetně její provázanosti s obdobnými systémy EU; zpracovává příslušné metodické dokumenty v této oblasti,
 • vytváří koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly,
 • zpracovává věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů k těmto zákonům pro systém finanční kontroly; vyhotovuje stanoviska a připomínky k návrhům právních předpisů týkajících se tohoto systému,
 • analyzuje soulad a zajišťuje harmonizaci právní úpravy interního auditu a veřejnosprávní kontroly v kontextu systému finanční kontroly s právními předpisy,
 • zajišťuje harmonizaci metodického řízení interního auditu a následné veřejnosprávní kontroly, která je podkladem k prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly zavedených u orgánů veřejné správy,
 • zajišťuje harmonizaci metodického řízení auditu prostředků fondů EU ve spolupráci s odborem Auditní orgán,
 • spolupracuje s věcně příslušnými útvary ministerstva na vytváření národní strategie ochrany finančních zájmů EU a dalších zahraničních poskytovatelů,
 • vykonává dohled nad dodržováním právních předpisů a mezinárodně uznávaných standardů při zavádění, udržování a rozvíjení interního auditu orgány veřejné správy,
 • provádí ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva analýzu nastavení a účinnosti auditních metod a postupů a předkládá návrhy metodických doporučení k efektivnímu a účinnému využití nejlepší praxe,
 • koordinuje činnost orgánů veřejné správy v rámci výkonu působnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • koordinuje v souladu se zvláštním vnitřním předpisem ministerstva lektorskou činnost zaměstnanců odboru v oblasti interního auditu a veřejnosprávní kontroly určenou pro zaměstnance ministerstva a orgánů veřejné správy,
 • zodpovídá za přípravu vzdělávacích programů zaměstnanců veřejné správy v oblasti interního auditu a veřejnosprávní kontroly ve spolupráci s ostatními orgány veřejné správy a organizacemi poskytujícími vzdělávací služby,
 • koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti interního auditu a zajišťuje přípravu podkladů a účast na jednáních se zahraničními orgány a organizacemi v oblasti interního auditu,
 • spolupracuje s profesními národními a zahraničními organizacemi a vědeckou obcí na rozvoji systému finanční kontroly ve veřejné správě,
 • zajišťuje koordinaci a metodické řízení podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol a interního auditu ve veřejné správě,
 • vykonává funkci správce Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě - Modul ročních zpráv, vydává přístupová práva do IS správcům kapitol SR, krajům, hl. m. Praha a RRRS,
 • vykonává funkci správce Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě - Modul koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory poskytnuté ze SR nebo NF, vydává přístupová práva do tohoto IS správcům kapitol SR,
 • zpracovává ve spolupráci s odbory Auditní orgán a Kontrola a v součinnosti se správci kapitol SR, kraji, hl. m. Prahou a RRRS roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě pro vládu a zajišťuje předání této zprávy NKÚ,
 • plní úkoly týkající se systému finanční kontroly, které vyplývají z příslušných usnesení vlády,
 • zajišťuje činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva týkajících se pokut uložených v rámci výkonu finančních kontrol.