Novinky

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vytváří v návaznosti na právní předpisy EU koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě včetně harmonizace právní úpravy. V těchto oblastech odbor vystupuje jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU...

ilustrace

Odbor vytváří v návaznosti na právní předpisy EU koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě včetně harmonizace právní úpravy. V těchto oblastech odbor vystupuje jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. Vypracovává věcné záměry zákonů a návrhy zákonů, včetně prováděcích právních předpisů k těmto zákonům, pro oblast finančního řízení a kontroly a interního auditu ve veřejné správě. Zajišťuje harmonizaci metodického řízení veřejnosprávní kontroly, včetně koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory. Zabezpečuje harmonizaci metodického řízení interního auditu a finančního řízení ve veřejné řídící kontrole ve veřejné správě. Zajišťuje harmonizaci metodického řízení řídící kontroly finančních prostředků ÚSC a DSO ve spolupráci s odborem Kontrola. Vypracovává příslušné metodické dokumenty a zajišťuje odbornou přípravu zaměstnanců v oblasti veřejnosprávní kontroly, interního auditu a finančního řízení, včetně zpracování metodických dokumentů týkajících se moderních metod řízení, zejména metod strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonu (3E - účelnost, efektivnost a hospodárnost), evaluace a řízení centralizovaného nákupu a řídící kontroly ve veřejné správě. Zabezpečuje veškeré svodné, zpravodajské a analytické činnosti spojené s gescí ministerstva za jednotný výkon finanční kontroly ve veřejné správě. Spolupracuje s profesními národními a zahraničními organizacemi a s vědeckou obcí na rozvoji systému finanční kontroly ve veřejné správě. Vypracovává věcné náplně průběžného systému vzdělávání v oblasti systému finanční kontroly.