Novinky

oddělení 2803 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

Shromažďuje dotazy, které se týkají účetních právních předpisů a Českých účetních standardů, od vybraných účetních jednotek, zejména prostřednictvím metodických center a dotazů od kontrolních orgánů v této oblasti. ...

ilustrace
 • shromažďuje dotazy, které se týkají účetních právních předpisů a Českých účetních standardů, od vybraných účetních jednotek, zejména prostřednictvím metodických center a dotazů od kontrolních orgánů v této oblasti. Tyto dotazy zpracovává, připravuje zobecněné odpovědi a vzorové příklady účtování, a to včetně jejich zveřejnění na internetových stránkách ministerstva,
 • navrhuje způsoby shromažďování těchto dotazů na úrovni nižších metodických center a zajišťuje pravidelná jednání zástupců nižších metodických center a některých dalších vybraných účetních jednotek,
 • odpovídá ve spolupráci s oddělením 2802 na dotazy, které se týkají vztahů mezi jednotlivými ustanoveními účetních právních předpisů včetně jejich vztahu k Českým účetním standardům,
 • navrhuje zejména v součinnosti s nižšími metodickými centry metodické pomůcky, které nejsou právními předpisy ani Českými účetními standardy, ale jsou významné pro naplňování stanovených povinností pro vybrané účetní jednotky; vytváří pro tyto činnosti pracovní skupiny,
 • zajišťuje nebo pomáhá při školení a jiném způsobu zvyšování znalostí v oblasti účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky a pro kontrolní orgány,
 • podílí se na základě vyhodnocení dotazů a podnětů od vybraných účetních jednotek a kontrolních orgánů s oddělením 2802 na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví vybraných účetních jednotek, tvorbě analýz potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí v této oblasti, tvorbě právních předpisů a Českých účetních standardů,
 • předkládá na základě vyhodnocení dotazů a podnětů od vybraných účetních jednotek a kontrolních orgánů jiným útvarům ministerstva podněty pro metodické pomůcky v jejich působnosti a spolupracuje na jejich tvorbě, pokud souvisí s problematikou účetnictví,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti metodické podpory, které vyplývají z příslušných usnesení vlády, které se týkají činností oddělení,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení a provoz ICT resortu činnosti správce IISSP - modulu CSÚIS,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva na integraci IS pro sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu, případně dalších softwarových nástrojů pro operativní a efektivní řízení a plánování veřejných financí a pro vyhodnocování hospodaření a finanční kontrolu výkonu správy veřejného sektoru,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva na zvyšování validity vykazovaných dat v rámci údajů předávaných do státní pokladny – modul CSÚIS a modul MIS,
 • zajišťuje metodické činnosti při procesu a zpracování účetních záznamů a dalších dat v CSÚIS, včetně správy a vyhodnocování urgencí a případného kontaktu dotčených účetních jednotek, orgánů veřejné správy a dalších osob,
 • zajišťuje metodické činnosti při procesu zpracování dat v CSÚIS, včetně správy CSÚIS, reportů a tvorby datových extraktů pro uživatele,
 • spolupracuje se státními orgány a ostatními útvary ministerstva při plnění jejich úkolů a se zahraničními státními a jinými orgány ohledně otázek, které se týkají oblasti využívání informací z CSÚIS,
 • spolupracuje s příslušnými útvary při zajišťování informací pro potřeby státu v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností a využití CSÚIS pro potřeby daní a cel.