Novinky

oddělení 2802 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Tvoří koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví OSS, ÚSC, PO, SF, RRRS, DSO, zdravotních pojišťoven a dalších vybraných účetních jednotek (dále jen „účetnictví veřejného sektoru“)...

ilustrace
 • tvoří koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví OSS, ÚSC, PO, SF, RRRS, DSO, zdravotních pojišťoven a dalších vybraných účetních jednotek (dále jen „účetnictví veřejného sektoru“),
 • zodpovídá za tvorbu zákonů nebo jejich částí, týkajících se účetnictví veřejného sektoru a za tvorbu prováděcích právních předpisů k těmto zákonům v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru a za jejich změny,
 • zodpovídá za úpravy příslušných právních předpisů za účelem harmonizace účetnictví veřejného sektoru s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor,
 • organizuje pravidelná setkání metodiků významných účetních jednotek veřejného sektoru za účelem zefektivnění vykazování, účtování a controllingu veřejného sektoru a procesů státní pokladny,
 • provádí úpravy příslušných právních předpisů za účelem zavedení controllingu veřejného sektoru,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí (včetně vývoje informačních technologií) v oblasti všech činností oddělení,
 • zajišťuje harmonizaci právních předpisů v oblasti všech činností oddělení s právem EU,
 • zpracovává stanoviska pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti všech činností oddělení,
 • připravuje České účetní standardy nebo jejich části, týkající se účetnictví organizací veřejného sektoru,
 • připravuje závazné účetní souvztažnosti týkající se účetnictví organizací veřejného sektoru,
 • zpracovává stanoviska odboru k návrhům právních předpisů mimo svou působnost a iniciuje změny těchto předpisů s ohledem na právní předpisy v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru,
 • spolupracuje se státními a jinými orgány v zahraničí v otázkách účetnictví organizací veřejného sektoru,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru, které vyplývají z příslušných usnesení vlády, které se týkají činností oddělení,
 • zpracovává stanoviska odboru k návrhům právních předpisů mimo svou působnost s ohledem na činnosti oddělení,
 • vytváří ze zástupců vybraných účetních jednotek, zástupců odborné veřejnosti a pracovníků ministerstva pracovní skupiny pro plnění úkolů oddělení,
 • zajišťuje v součinnosti s odborem Hospodářská politika činnosti týkající se účetnictví veřejného sektoru tak, aby byly zohledněny potřeby těchto útvarů, které vyplývají z jejich působnosti,
 • poskytuje metodickou podporu účetním jednotkám veřejného sektoru, a to prostřednictvím zejména nižších metodických center,
 • účastní se akademických konferencí, seminářů a diskusí za účelem zvyšování znalostí zástupců odborné veřejnosti v oblasti účetnictví veřejného sektoru.