Novinky

oddělení 2801 - Regulace účetnictví podnikatelů

Zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, zpracovává a tvoří koncepci dlouhodobého vývoje a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace,...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • zpracovává a tvoří koncepci dlouhodobého vývoje a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • na základě koncepce dlouhodobého vývoje a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací vypracovaných orgány EU a mezinárodních organizací a institucí a podílí se na jejich prezentaci,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a institucích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • zpracovává stanoviska v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • solupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • stanoví pro podnikatele a neziskové organizace směrné účtové osnovy, uspořádání a označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, pravidla zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy, účetní metody a jejich použití a metody pro provedení konsolidace účetních závěrek,
 • připravuje České účetní standardy nebo jejich části týkající se účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • zajišťuje vedení registru vydaných Českých účetních standardů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací a jejich zveřejnění,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a institucích,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních standardů a vývojových tendencí v oblasti účetnictví,
 • zajišťuje činnost Resortní koordinační podskupiny pro účetnictví a audit a koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU a mezinárodních institucí v oblasti účetnictví a zajišťuje jejich souhrnné zpracování.