Novinky

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Odbor zodpovídá za tvorbu koncepčně nových právních předpisů a koncepce dlouhodobého vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů, včetně pojišťoven, exportních pojišťoven, ČKP, bank, ČNB a jiných finančních institucí...

ilustrace

Odbor zodpovídá za tvorbu koncepčně nových právních předpisů a koncepce dlouhodobého vývoje v oblasti účetnictví zejména podnikatelů, včetně pojišťoven, exportních pojišťoven, České kanceláře pojistitelů, bank, ČNB a jiných finančních institucí, kterými jsou zejména pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s CP, investiční společnosti nebo investiční fondy, penzijní společnosti, smíšené holdingové společnosti a finanční holdingové společnosti (dále jen „účetnictví podnikatelů“), neziskových organizací a vybraných účetních jednotek, a dále v oblasti externího auditu a přezkoumávání hospodaření ÚSC a změny těchto právních předpisů. Odbor zodpovídá za tvorbu koncepčně nových právních předpisů nebo změny právních předpisů v oblasti účetnictví a souvisejícího výkaznictví veřejného sektoru k zajištění validních informací pro potřeby státu. Analyzuje regulatorní potřeby a závazky ČR, právo EU, mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor, vývojové tendence v oblasti účetnictví veřejného sektoru a zajištění informací pro potřeby státu a zajišťuje harmonizaci s právem EU a mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z příslušných usnesení vlády v oblasti účetnictví veřejného sektoru, externího auditu a přezkoumávání hospodaření ÚSC. Je gestorem zákona o účetnictví. V oblastech, které spadají do působnosti odboru Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu, spolupracuje při tvorbě zákona č. 563/1991 Sb. s tímto odborem. Zpracovává koncepci a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, externího auditu a přezkoumávání hospodaření ÚSC. Iniciuje změny a vyjadřuje se k návrhům jiných právních předpisů na základě koncepční a legislativní činnosti v oblasti působnosti odboru. Analyzuje potřeby a závazky ČR, právo EU, mezinárodní účetní standardy pro podnikatele a neziskové organizace, vývojové tendence v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, externího auditu a přezkoumávání hospodaření ÚSC a zajišťuje harmonizaci s právem EU. Zajišťuje tvorbu a vydávání Českých účetních standardů pro podnikatele a neziskové organizace a vede registr vydaných standardů. Zabezpečuje v rámci činností KC pomoc uživatelům IISSP v souvislosti s metodickou aplikací právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, přezkoumávání hospodaření ÚSC včetně zajištění informací pro potřeby státu. Zabezpečuje funkci garanta skutečností zjišťovaných z účetnictví pro statistické výkaznictví ČSÚ za účetní jednotku MF.