Novinky

oddělení 1704 – Regionální pracoviště II

Podílí se na posuzování návrhů právních předpisů a zpracování stanovisek k právním předpisům se zaměřením na proveditelnost kontroly, systém finanční kontroly a v rámci výkonu finanční kontroly na fungování vnitřního kontrolního systému, ...

ilustrace
 • podílí se na posuzování návrhů právních předpisů a zpracování stanovisek k právním předpisům se zaměřením na proveditelnost kontroly, systém finanční kontroly a v rámci výkonu finanční kontroly na fungování vnitřního kontrolního systému,
 • formuluje na základě poznatků získaných z praxe podněty na revizi a úpravu právních předpisů týkajících se přezkoumávání hospodaření, včetně kontrolní a dozorové činnosti státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření,
 • podílí se na tvorbě celostátní koncepce metodiky kontrolní činnosti zaměřené na čerpání prostředků FS EU; spolupodílí se na tvorbě koncepce kontrolní činnosti státu,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva podle schváleného plánu; zohledňuje podněty k provedení kontroly,
 • kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu finanční kontroly,
 • provádí finanční kontrolu nakládání s finančními prostředky programového financování a státní pokladny, včetně nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci u nadací a nadačních fondů,
 • provádí, s výjimkou strukturálních fondů, FS/CF, EFF, fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a FM EHP/Norsko 2009 - 2014, finanční kontrolu prostředků poskytnutých ze zahraničí,
 • spolupracuje při zabezpečování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni, připravuje za ČR prohlášení při ukončení pomoci po implementaci prostředků z FS EU a spolupracuje s orgány EK při ukončení pomoci poskytnuté z FS EU,
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených finančních kontrol; podílí se na navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly, včetně kontroly prostředků ze zahraničí,
 • podílí se na celostátní koncepci a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC,
 • přezkoumává podle zvláštních právních předpisů hospodaření krajů, hl. m. Prahy, RRRS a v odůvodněných případech přezkoumává hospodaření obcí, DSO a městských částí hl. m. Prahy,
 • vykonává kontrolu a dozor státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření u obcí, DSO a městských částí hl. m. Prahy, které vykonávají krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy, auditoři nebo auditorské společnosti,
 • provádí v souladu s plánem MV kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti přezkoumávání hospodaření, které zabezpečují kraje a Magistrát hl. m. Prahy,
 • podílí se na zpracování souborných materiálů o výsledcích přezkoumávání hospodaření, včetně poznatků z dozorové činnosti a z kontrol výkonu přenesené působnosti.