Novinky

oddělení 1703 - Přezkoumávání hospodaření ÚSC

Řídí a koordinuje přezkoumání hospodaření a dozor státu nad výkonem přezkoumání hospodaření v rámci působnosti zákona č. 420/2004 Sb., a jiných zvláštních právních předpisů...

ilustrace
 • řídí a koordinuje přezkoumání hospodaření a dozor státu nad výkonem přezkoumání hospodaření v rámci působnosti zákona č. 420/2004 Sb., a jiných zvláštních právních předpisů,
 • je gestorem s celostátní působností pro oblast přezkoumávání hospodaření a dozoru státu nad výkonem přezkoumání hospodaření, které zabezpečují v přenesené působnosti krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy, a dále auditoři a auditorské společnosti,
 • spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na tvorbě koncepce sytému, koordinaci a metodickém usměrňování a řízení přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, obcí, dobrovolných svazků obcí a dobrovolných svazků obcí s účastí hl. m. Prahy a Regionálních rad,
 • spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na tvorbě koncepce systému, koordinaci a metodickém usměrňování a řízení dozorové činnosti státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření,
 • je přezkoumávajícím orgánem pro kraje, hl. m. Prahu a Regionální rady,
 • podle zvláštních právních předpisů vykonává přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, Regionálních rad regiónů soudružnosti a dobrovolných svazků obcí s účastí hl. m. Prahy,
 • vykonává dozor státu nad výkonem přezkoumání hospodaření u obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hl. m. Prahy, které vykonávají krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy a auditoři a auditorské společnosti,
 • v souladu s plánem MV provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti přezkoumání hospodaření, kterou zabezpečují kraje a Magistrát hl. m. Prahy,
 • spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na metodickém usměrňování a řízení přezkoumávání hospodaření vykonávané v přenesené působnosti krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy, spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na zpracování metodických materiálů pro přezkoumání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, obcí, městských částí hl. m. Prahy, DSO, dobrovolných svazků obcí s účastí hl. m. Prahy a Regionálních rad a zpracovává materiály o poznatcích z dozoru státu nad výkonem přezkoumání hospodaření, které realizovaly krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti, auditoři a auditorské společnosti, a z kontrol výkonu přenesené působnosti prováděné ministerstvem u krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy,
 • vypracovává plány přezkoumání hospodaření a celostátní plány dozorů nad výkonem přezkoumání hospodaření; koordinuje časové plány dílčích přezkoumání hospodaření krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a celostátní plány dozoru státu nad výkonem přezkoumání hospodaření,
 • spolupracuje s odborem Centrální harmonizační jednotka na zabezpečení vzdělávání pro kontrolory vykonávající přezkoumání hospodaření a dozory státu nad výkonem přezkoumání hospodaření,
 • spolupracuje s MV při zajišťování kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti přezkoumávání hospodaření a při organizaci a hodnocení kontrol přenesené působnosti vykonávaných u krajských úřadů a u Magistrátu hl. m. Prahy a v rámci této činnosti spolupracuje i s útvary ministerstva,
 • koordinuje výkon přezkoumávání hospodaření s ostatními útvary ministerstva vykonávajícími finanční kontrolu ve veřejné správě,
 • vytváří a spravuje celostátní informační systém (IS MPP) pro přezkoumávání hospodaření a pro dozory státu nad výkonem přezkoumání; přitom spolupracuje s GFŘ, krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy na jeho aktualizaci,
 • koordinuje činnost orgánů finanční správy v rámci výkonu působností podle zákona č. 420/2004 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • předkládá souborné materiály o výsledcích přezkoumání hospodaření, o poznatcích z dozorové činnosti a z kontrol výkonu přenesené působnosti,
 • spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti přezkoumávání hospodaření, v oblasti dozorové činnosti státu nad přezkoumáním hospodaření; posuzuje komplexně v připomínkovém řízení návrhy právních předpisů v těchto oblastech a podává návrhy na změny příslušných právních předpisů,
 • analyzuje příčiny zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření vykonaných přezkoumávajícími orgány, auditory a auditorskými společnostmi a navrhuje opatření k jejich nápravě a využívá tyto poznatky při přípravě návrhu plánu dozorové činnosti,
 • zabezpečuje evidenci, monitorování a vyhodnocování přijatých a splněných opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a kontroluje jejich plnění,
 • poskytuje kontrolorům vykonávajícím přezkoumání hospodaření a dozorovou činnost odbornou pomoc při zabezpečení správné praxe přezkoumání a dozorové činnosti,
 • navrhuje opatření k racionalizaci postupů při zabezpečování přezkoumání hospodaření a postupů při realizaci dozoru státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření,
 • ukládá pořádkové pokuty vztahující se k přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy a Regionálních rad a vztahující se k uskutečnění dozoru státu nad výkonem přezkoumání hospodaření a vede k tomu odvolací řízení ve věcech obcí, městských částí hl. m. Prahy a dobrovolných svazků obcí, proti rozhodnutím přezkoumávajících orgánů o pořádkových pokutách,
 • poskytuje součinnost při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení v návaznosti na přezkoumání hospodaření,
 • prošetřuje oznámení podjatosti a námitky podjatosti a vyřizuje záležitosti s tím spojené.