Novinky

oddělení 1702 - Veřejnosprávní kontrola

Posuzuje právní předpisy zejména z hlediska kontrolovatelnosti stanovených povinností a výkonu kontroly a spolupracuje při tvorbě právních předpisů, ukládá pořádkové pokuty při výkonu finanční kontroly, a pokuty za nepřijetí opatření k nápravě podle zákona č. 320/2001 Sb....

ilustrace
 • posuzuje právní předpisy zejména z hlediska kontrolovatelnosti stanovených povinností a výkonu kontroly a spolupracuje při tvorbě právních předpisů,
 • ukládá pořádkové pokuty při výkonu finanční kontroly, a pokuty za nepřijetí opatření k nápravě podle zákona č. 320/2001 Sb.,
 • prošetřuje oznámení o podjatosti a námitky podjatosti, a rozhoduje o vyloučení kontrolního pracovníka při výkonu finanční kontroly,
 • vykonává a metodicky usměrňuje veřejnosprávní kontrolu na místě u ministerstev, ostatních OSS a jimi zřízených organizací, státních fondů a ostatních státních organizací, u poskytovatelů veřejné finanční podpory ze státních prostředků, u příjemců veřejné finanční podpory,
 • prověřuje přiměřenost a účinnost systémů finanční kontroly a fungování vnitřního kontrolního systému,
 • kontroluje dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy při hospodaření s majetkem státu,
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky kontrol provedených oddělením a navrhuje celostátní systémová opatření na úseku veřejnosprávní kontroly a na úseku finanční kontroly prostředků ze zahraničí,
 • vyjadřuje se k žádostem o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen na základě výsledků provedených kontrol,
 • poskytuje součinnost při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení v návaznosti na provedené kontroly,
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci u nadací a nadačních fondů,
 • usměrňuje metodicky finanční kontrolu u žadatelů a příjemců podpory ze zahraničí,
 • vykonává finanční kontrolu prostředků ze zahraničí, kromě strukturálních fondů, FS/CF, EFF, fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a FM EHP/Norsko 2009 - 2014, na základě vlastní analýzy rizik a získaných podnětů, zejména podnětů odborů Mezinárodní vztahy a Národní fond a podnětů z protikorupční linky ministerstva,
 • vykonává funkci Národního kontrolního orgánu pro PHARE,
 • vykonává funkci Národního kontrolního orgánu pro Transition Facility,
 • vykonává funkci Národního kontrolního orgánu pro FM EHP a FM Norska (2004 - 2009),
 • vykonává funkci Národního kontrolního orgánu pro Program švýcarsko – české spolupráce,
 • spolupracuje s odbory Mezinárodní vztahy a Národní fond v oblasti nesrovnalostí za FM EHP a FM Norska (2004 - 2009), Program švýcarsko-české spolupráce a FS EU,
 • spolupracuje při zabezpečování kontrol pro vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu,
 • zabezpečuje účast na jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se finanční kontrolou,
 • spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na úseku finanční kontroly prostředků ze zahraničí,
 • zpracovává prohlášení při ukončení pomoci pro implementaci prostředků z Fondu solidarity EU,
 • zpracovává souhrnné informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol předaných ministerstvu kontrolními orgány a vyhodnocuje hlavní rizikové oblasti pro zaměření kontrolní činnosti,
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky programového financování.