Novinky

oddělení 6202 - Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu

Spolupracuje s oddělením 6201 na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů týkajících se obecného postavení státu v právních vztazích, jeho procesního jednání ...

ilustrace
 • zpracovává koncepci řešení otázek spojených s obecným postavením státu v právních vztazích a s procesním jednáním ve věcech týkajících se majetku státu,
 • zpracovává metodiku a závazná stanoviska pro ÚZSVM, ostatní OSS a státní organizace ve věcech obecného postavení státu v právních vztazích, procesního jednání státu a s tím související problematikou hospodaření s majetkem státu,
 • zpracovává návrhy materiálů pro vedení Ministerstva financí a pro vládu České republiky týkající se hospodaření s majetkem státu v rámci náplně činnosti oddělení a vyjadřuje se k těmto materiálům v rámci připomínkového řízení,
 • zpracovává vyjádření k návrhům právních předpisů v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení a podílí se na přípravě návrhů zákonů a dalších právních předpisů týkajících se obecného postavení státu v právních vztazích, jeho procesního jednání a s tím související problematikou hospodaření s majetkem státu anebo týkajících se ÚZSVM,
 • vykonává odborný dohled nad činností ÚZSVM ve smyslu zákona č. 201/2002 Sb.,
 • provádí metodické dohlídky u OSS a státních organizací v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., zaměřené na dodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů při hospodaření s majetkem státu,
 • přijímá oznámení kontrolních orgánů podle § 49 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.,
 • připravuje podklady pro opatření podle § 49 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. o odnětí majetku státu příslušné OSS nebo státní organizaci v působnosti tohoto zákona, u níž byly zjištěny nedostatky při hospodaření s majetkem státu, a o určení příslušnosti jiné OSS nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb. hospodařit s tímto majetkem,
 • podává podněty k procesním jednáním podle příslušných ustanovení zákona č. 201/2002 Sb.,
 • připravuje podklady pro schválení organizačního řádu ÚZSVM a jeho změn ministrem; vyhodnocuje právní stanoviska zasílaná z ÚZSVM a zajišťuje vyžádání informací od ÚZSVM podle příslušných ustanovení zákona č. 201/2002 Sb.
 • signalizuje odboru Personálnímu na základě poznatků ze své činnosti konkrétní potřebu zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM podle zákona č. 201/2002 Sb.,
 • připravuje podklady pro schválení smluv podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., u majetku nacházejícího se v zahraničí, které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • zajišťuje kontrolu plnění směrnice č. 9/2007 ministra financí, upravující pravidla pro postup při zajišťování jednání ÚZSVM před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány v majetkových věcech namísto ministerstva.