Novinky

oddělení 4402 - Likvidace pohledávek

Zpracovává koncepci nově navrhovaných právních předpisů a v rámci připomínkového řízení posuzuje návrhy právních předpisů v oblasti náhradové agendy,...

ilustrace
 • zpracovává koncepci nově navrhovaných právních předpisů a v rámci připomínkového řízení posuzuje návrhy právních předpisů v oblasti náhradové agendy,
 • zpracovává metodiku a postupy týkající se náhradové agendy, zejména náhrad za znárodněný a konfiskovaný majetek podle dekretů prezidenta republiky a na něj navazujících zákonů, ve věcech válečných škod, židovského majetku, v agendě přídělů FNO, zemědělských restitucí v místě bývalých vojenských cvičišť, důsledků peněžní reformy z roku 1953, poválečného nakládání s CP a historických pohledávek a závazků,
 • zastupuje ministerstvo před obecnými a správními soudy včetně Ústavního soudu ČR ve sporech týkajících se působnosti oddělení, zejména v řízeních týkajících se náhrad za majetek znárodněný podle dekretů prezidenta republiky z let 1945 až 1948 a ve sporech vyplývajících z agendy náhrad reemigrantům za majetek zanechaný na území cizího státu, a s těmito agendami souvisejících,
 • rozhoduje ve správním řízení o žádostech o poskytnutí finanční náhrady za majetek znárodněný nebo zkonfiskovaný podle předpisů vydaných v letech 1945 - 1951 a o žádostech o poskytnutí náhrady za majetek zanechaný na území cizího státu v agendě reemigrantů,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost rozkladové komise pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva k žádostem o náhradu podle znárodňovacích předpisů a předpisů o konfiskaci majetku, rozkladové komise pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva k žádostem o náhradu reemigrantům za majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině a komise pro nakládání s pohledávkami ČR - MF v působnosti odboru; navrhuje způsob nakládání s pohledávkami ČR - MF,
 • zajišťuje agendu reemigrantů a vede evidenci přihlášek reemigrantů k odškodnění; koordinuje agendu reemigrantů týkající se Zakarpatské Ukrajiny s MV,
 • provádí vnitrostátní vypořádání uzavřených mezistátních majetkoprávních dohod, včetně vypořádání nároků a závazků občanů ČR z CP; připravuje podklady pro mezistátní majetková jednání,
 • zajišťuje likvidaci historických pohledávek a závazků převzatých od bývalých bank, FNO, LFM, FZH, bývalých finančních správ, likvidaci historických pohledávek a závazků z dalších převzatých podstat v tzv. „vlastní správě“; vydává výmazní kvitance pro všechny likvidované podstaty a řeší zástavní práva s nimi spojená; řeší agendu CP převzatou od IB a ŽB a zpracovává stanoviska ohledně těchto CP; nakládá s pohledávkami a závazky v působnosti oddělení,
 • likviduje převzaté podstaty, zajišťuje zápisy do obchodního rejstříku a výmazy podstat; zabezpečuje po právní stránce likvidaci převzatých majetkových podstat,
 • vede evidenci aktiv, pasiv a skutečností vedených na podrozvahových účtech, které spravuje v rámci své působnosti,
 • vede soupisy historických pohledávek a závazků,
 • zajišťuje působnost ministerstva vyplývající z § 19 Dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb.,
 • spravuje majetek a vykonává majetkoprávní činnosti a úkony spojené s nemovitým majetkem státu, jehož správu nevykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními vnitřními předpisy ministerstva jiné organizační útvary ministerstva; zajišťuje soudní a správní řízení s tímto majetkem spojená, zejména vkladová a záznamová řízení v případech nemovitého majetku státu u příslušných katastrálních úřadů,
 • spolupracuje s ÚZSVM ve věci převedeného majetku na základě usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2008 č. 796 a podle zákona č. 153/2009 Sb.; vykonává zbytkovou agendu související s tímto majetkem,
 • zajišťuje agendu v oblasti nároků uplatňovaných vůči ČR - MF na základě účinků přisuzovaných nálezem Ústavního soudu č. 278/2004 Sb.,
 • spravuje spisové fondy vztahující se k působnosti oddělení; vede evidenci těchto spisových fondů.