Novinky

oddělení 3401 - Právní a metodické

Zpracovává legislativní návrhy v oblasti hazardních her a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,...

ilustrace
  • zpracovává legislativní návrhy v oblasti hazardních her a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • posuzuje návrhy a zpracovává stanoviska k právním předpisům souvisejícím s problematikou provozování hazardních her,
  • zpracovává koncepce dalších právních úprav v oblasti hazardních her na základě poznatků získaných z praxe,
  • posuzuje návrhy a projekty nových druhů hazardních her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o základním povolení a stanovení podmínek pro jejich provozování,
  • vytváří základní koncepci a metodiku systému státního dozoru nad hazardními hrami, předkládá je k dalšímu rozpracování orgánům celní správy a ověřuje jejich rozpracovaný obsah a uplatňování při výkonu státního dozoru v praxi,
  • vytváří metodiku pro pověřené osoby na úseku osvědčování technických parametrů pro provoz hazardních her,
  • vytváří metodiku pro obce a kraje ve věci vedení správních řízení o vydání povolení k umístění herního prostoru,
  • zajišťuje evidenci doručených rozkladů, připravuje podklady komisi pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech působnosti odboru.