Novinky

oddělení 7004 - Státní pokladna a koordinace SPCSS

Zajišťuje řízení a realizaci projektů Státní pokladny (vedení projektu, koordinace veškerých činností spojených s provozem a rozvojem Státní pokladny, projektová dokumentace), ...

ilustrace
 • zajišťuje řízení a realizaci projektů Státní pokladny (vedení projektu, koordinace veškerých činností spojených s provozem a rozvojem Státní pokladny, projektová dokumentace),
 • identifikuje nové meziútvarové vazby na ministerstvu a ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva stanovuje nové kompetence a odpovědnosti vyplývající z provozu a rozvoje Státní pokladny,
 • spolupracuje s oddělením Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna,
 • zajišťuje vazby Státní pokladny na ostatní informační systémy,
 • jedná s útvary ministerstva při specifikaci zadání pro rozvoj Státní pokladny,
 • koordinuje externí služby v souvislosti se Státní pokladnou (zejména služby manažera projektu, služby právní podpory a služby poradců),
 • buduje a rozvíjí KC a koordinuje jeho provoz,
 • zajišťuje komunikační strategii Státní pokladny (ve spolupráci s odborem Kancelář ministra),
 • podílí se na přípravě právních předpisů souvisejících s projektem Státní pokladny,
 • zpracovává analýzu potřeb, definice cílů, definice SLA pro projekty Státní pokladny s ohledem na závazné standardy a metodiky,
 • podílí se na definování potřeb a zajišťování podkladů pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategii Státní pokladny dodává podklady k dokumentaci programů, zpracovává investiční záměry jednotlivých projektů, dodává podklady k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva a k jeho likvidaci; předává po ukončení akce podklady k vyhodnocení,
 • připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací a poskytuje odbornou spolupráci při zadávacích řízeních,
 • zpracovává pravidelný reporting o stavu projektů Státní pokladny,
 • zodpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb pro Státní pokladnu a provádí kontrolu návrhu smlouvy podle zadávací dokumentace, včetně kontroly finančních nákladů,
 • řídí a kontroluje činnost dodavatelů služeb pro IISSP a aplikaci MONITOR dat IISSP podle uzavřených smluv,
 • zajišťuje podporu a rozvoj aplikace MONITOR dat IISSP,
 • zajišťuje monitoring operačních programů EU; jedná s řídícími orgány operačních programů,
 • poskytuje na požádání konzultace k projektovým záměrům,
 • kontroluje na žádost projektového manažera formální náležitosti základního dokumentu projektu před jeho schválením sponzorem projektu,
 • navrhuje možnosti financování projektů z fondů EU,
 • dohlíží a hodnotí průběh řízení projektu podle schváleného základního dokumentu projektu (vykonává roli projektového dohledu),
 • administruje databázi znalostí a koordinuje sdílení zkušeností,
 • odpovídá za administraci a předložení žádostí o poskytnutí podpory, za předložení zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu u projektů financovaných z fondů EU; za vytvoření zpráv je zodpovědný projektový manažer, který spolupracuje s projektovým týmem,
 • kontroluje formální stránku zpráv o udržitelnosti projektů a předkládá je poskytovateli podpory u projektů financovaných z fondů EU,
 • vykonává další aktivity vyplývající ze závazných metodických dokumentů upravujících podmínky poskytování finančních prostředků z fondů EU,
 • zajišťuje správu standardů projektového řízení na ministerstvu; zabezpečuje výklad metodiky projektového řízení a aktualizaci zvláštního vnitřního předpisu ministerstva (směrnice č. 5/2015 ministra financí, o řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí),
 • vydává metodickou příručku řízení projektů na ministerstvu