Novinky

oddělení 7003 - Státní pokladna

Zajišťuje řízení a realizaci projektů Státní pokladny (vedení projektu, koordinace veškerých činností spojených s provozem a rozvojem Státní pokladny, projektová dokumentace), ...

ilustrace
 • zajišťuje řízení a realizaci projektů Státní pokladny (vedení projektu, koordinace veškerých činností spojených s provozem a rozvojem IISSP, aktualizaci provozní a projektové dokumentace),
 • identifikuje nové meziútvarové vazby na ministerstvu a ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva stanovuje nové kompetence a odpovědnosti vyplývající z provozu a rozvoje IISSP,
 • spolupracuje s oddělením Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna,
 • zajišťuje vazby IISSP na ostatní informační systémy,
 • jedná s útvary ministerstva při specifikaci zadání pro rozvoj Státní pokladny,
 • koordinuje externí služby v souvislosti se Státní pokladnou (zejména služby manažera projektu, služby právní podpory a služby poradců),
 • buduje a rozvíjí KC a koordinuje jeho provoz,
 • organizačně a technicky zajišťuje lektorskou a instruktorskou činnost pro koncové uživatele IISSP,
 • zajišťuje komunikační strategii Státní pokladny s věcně příslušným útvarem ministerstva,
 • podílí se na přípravě právních předpisů souvisejících s projektem Státní pokladny,
 • zpracovává analýzu potřeb, definice cílů, definice SLA pro projekty Státní pokladny s ohledem na závazné standardy a metodiky,
 • definuje pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategii Státní pokladny, dodává podklady k dokumentaci programů, zpracovává investiční záměry jednotlivých projektů, dodává podklady k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva a k jeho likvidaci; předává po ukončení akce podklady k vyhodnocení,
 • připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací a poskytuje odbornou spolupráci při zadávacích řízeních. Podklady k veřejným zakázkám předává samostatnému odd. Finanční řízení a smluvní zajištění ICT pro potvrzení finančního krytí, resp. k administraci VZMR,
 • zpracovává pravidelný reporting o stavu projektů Státní pokladny,
 • zodpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb pro Státní pokladnu a provádí kontrolu návrhu smlouvy podle zadávací dokumentace, včetně kontroly finančních nákladů,
 • řídí a kontroluje činnost dodavatelů služeb pro IISSP a aplikaci MONITOR dat IISSP podle uzavřených smluv,
 • zajišťuje podporu a rozvoj aplikace MONITOR dat IISSP,
 • koordinuje řízení ICT služeb poskytovaných SPCSS