Novinky

oddělení 7002 - Informační systémy

Zajišťuje řízení a realizaci projektů Státní pokladny (vedení projektu, koordinace veškerých činností spojených s provozem a rozvojem IISSP, aktualizaci provozní a projektové dokumentace), ...

ilustrace
 • zajišťuje řízení a realizaci projektů budování a rozvoje ICT ministerstva v oblasti informačních systémů,
 • podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje ICT resortu ministerstva a na základě předložených podkladů analyzuje specifikace zadání dlouhodobých cílů projektů,
 • podílí se na projektech meziresortního charakteru a podílí se na spolupráci s MV,
 • podílí se na zajištění řízení a realizaci projektů vývoje infrastruktury, bezpečného datového centra resortu ministerstva a dalších centrálních služeb s ohledem na zpracované koncepce a strategie (např. bezpečné konfigurace operačních systémů, antivirová ochrana, antispam, správa a management dat na datových úložištích),
 • spolupracuje s odborem Provoz ICT a podílí se při specifikaci zadání pro budování a rozvoj centrálních služeb resortu ministerstva,
 • zpracovává analýzu potřeb, definice cílů, definice SLA pro jednotlivé projekty s ohledem na závazné standardy a metodiky,
 • definuje omezující podmínky pro realizaci jednotlivých projektů v oblasti legislativní, technologické a bezpečnostní,
 • sestavuje projektový tým a navrhuje projektového manažera podle zpracované metodiky projektového řízení,
 • definuje pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie; dodává podklady k dokumentaci programů, zpracovává investiční záměry jednotlivých projektů, dodává podklady k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva a k jeho likvidaci; předává po ukončení akce podklady k vyhodnocení,
 • připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací a poskytuje odbornou spolupráci při zadávacích řízeních na dodavatele služeb ICT. Podklady k veřejným zakázkám předává samostatnému odd. Finanční řízení a smluvní zajištění ICT pro potvrzení finančního krytí, resp. k administraci VZMR,
 • zpracovává a aktualizuje projektovou dokumentaci podle schválených standardů a metodik projektového řízení,
 • zodpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb ICT a provádí kontrolu návrhu smlouvy podle zadávací dokumentace, včetně kontroly finančních nákladů,
 • řídí a kontroluje činnost dodavatelů služeb ICT podle uzavřených smluv,
 • zajišťuje synchronizaci projektových cílů prostřednictvím pravidelných porad projektových manažerů ve spolupráci s oddělením Strategické a projektové řízení ICT ověřuje splnění definovaných parametrů, SLA a naplnění cílů a potřeb uživatelů,
 • kontroluje úplnost předané projektové dokumentace, případně předává požadavek na její dopracování podle schválených metodik a standardů,
 • zpracovává závěrečné zprávy o testování a akceptaci; zajišťuje v případě nedostatků jejich odstranění,
 • řídí a zajišťuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT implementaci a pilotní provoz podle definovaných provozních požadavků,
 • realizuje předání projektu akceptovaného odborem Provoz ICT do rutinního provozu,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Hospodářská správa implementaci a pilotní provoz řešení v souvislosti s tiskovými službami a dalšími funkcionalitami multifunkčních zařízení realizovaných odborem Hospodářská správa,
 • realizuje předání projektu podle písm. r) akceptovaného odborem Hospodářská správa do rutinního provozu v části týkající se návaznosti na provozované aplikace v informačním systému,
 • podílí se s oddělením Strategické a projektové řízení ICT při specifikaci zadání pro budování a rozvoj nových informačních systémů a služeb a při řešení nápravných a preventivních opatření z oblasti kybernetické bezpečnosti