Novinky

oddělení 7001 - Strategické a projektové řízení ICT

V souladu s informační koncepcí ČR vytváří a aktualizuje informační koncepci resortu ministerstva v oblastech rozvoje datových center, krizových pracovišť, operačních systémů, kybernetické bezpečnosti a databází včetně vazeb na ISVS a komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS), ...

ilustrace
 • v souladu s informační koncepcí ČR vytváří a aktualizuje informační koncepci resortu ministerstva v oblastech rozvoje datových center, krizových pracovišť, operačních systémů, kybernetické bezpečnosti a databází včetně vazeb na ISVS a komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS); stanovuje standardy ICT a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva v těchto oblastech, vytváří a uplatňuje metodiky řízení provozu ICT a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů pro užívání a integraci ICT a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva, státní správy a EU; spolupracuje na tvorbě koncepce budování a rozvoje KIVS,
 • analyzuje změny zákonů, jiných právních předpisů, usnesení vlády a standardů veřejné správy upravujících oblast ICT,
 • zpracovává a předkládá Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti MF stanoviska a návrhy s doporučeními na zavedení bezpečnostních opatření,
 • zabezpečuje výkon funkcí Architekta a Manažera kybernetické bezpečnosti ministerstva ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
 • provádí metodický dohled nad kybernetickou bezpečností resortu ministerstva,
 • analyzuje dodržování bezpečnostních zásad v IS a další ICT infrastruktuře ministerstva,
 • zajišťuje proces identifikace a analýzy aktiv a rizik v oblasti ICT infrastruktury, operačních systémů, aplikací a prostředí koncového uživatele ministerstva; provádí průběžnou a následnou kontrolu odstranění rizika,
 • zajišťuje zjišťování zranitelností a penetrační testování a využívá výsledky služby penetračního testování možnosti průniku do ICT infrastruktury ministerstva,
 • spolupracuje na definici požadavků na vývoj infrastruktury, výpočetních středisek, bezpečného datového centra resortu ministerstva a dalších centrálních služeb,
 • podílí se na definici požadavků pro zjišťování zranitelností ICT infrastruktury ministerstva,
 • vyhodnocuje monitoring pokusů o neoprávněný přístup k IS resortu a síťové infrastruktuře resortu ministerstva, řídí a kontroluje zjednání nápravy,
 • koordinuje aktivity v oblasti správy a distribuce veřejných klíčů ( PKI) a oblasti řízení a správy identit (Identity Management),
 • vyhodnocuje monitoring chodu pořízeného SW vybavení na jakékoliv platformě v souladu s příslušným usnesením vlády ČR ze dne 20. června 2001 č. 624, o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů a podle zvláštního vnitřního předpisu ministerstva (směrnice č. 3/2008 ministra financí, o zásadách pořizování, evidenci a kontroly užívání počítačových programů v resortu Ministerstva financí), v rámci zabezpečení kontroly užívání počítačových programů v orgánech státní správy,
 • posuzuje a stanovuje možnosti provozu síťové infrastruktury resortu ministerstva tak, aby nedošlo k narušení bezpečnosti sítě resortu a byla zabezpečena plná funkčnost všech provozovaných systémů; posuzuje a stanovuje podmínky zpracování informací resortu MF tak, aby nedošlo k porušení jejich integrity a důvěrnosti,
 • koordinuje zpracování a aktualizaci dokumentu Plán zvládání rizik ICT infrastruktury, operačních systémů, aplikací a prostředí koncového uživatele ministerstva,
 • zabezpečuje kontrolu plnění požadavků daných Bezpečnostní dokumentací a Bezpečnostní politikou a závazných pokynů vydaných Manažerem kybernetické bezpečnosti,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Bezpečnost a krizové řízení a s odborem Hospodářská správa pořízení, obnovu, rozvoj, údržbu a servisní podporu prostředků tzv. kritické infrastruktury, které jsou v jejich správě a užívání,
 • zajišťuje komunikaci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost,
 • posuzuje a stanovuje podmínky pro dodávku externích ICT služeb z pohledu bezpečnosti ICT a požadavku na kvalitu,
 • zajišťuje sběr a analýzy informací v oblasti připravované a předpokládané změny právní úpravy v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti nebo s dopadem na ICT a kybernetickou bezpečnost resortu ministerstva, v oblasti záměrů rozvoje a inovací technologického prostředí ICT státní správy a resortu ministerstva, v oblasti nových informačních a komunikačních technologií, v oblasti analýzy potřeb resortu ministerstva a požadavků na prezentační a informační služby ICT resortu ministerstva v oblasti výsledků konzultací s ICT útvary resortu ministerstva, v oblasti vlastních záměrů rozvoje funkčních vlastností ICT resortu ministerstva a v oblasti analýz procesů resortu a návrhů jejich podpory informačními a komunikačními technologiemi, ¨
 • provádí nebo zadává analýzy systémové a datové integrace datových zdrojů; integruje koncepce rozvoje ICT a datových zdrojů resortu ministerstva; koordinuje jednotné přebírání nebo zpřístupnění datových zdrojů resortu ministerstva a mimoresortních datových zdrojů pro potřeby resortu ministerstva a jejich zpřístupnění pro jednotlivé útvary resortu ministerstva,
 • spolupracuje s odbornými útvary resortních organizací při specifikaci provozních požadavků a požadavků na centrální služby resortu ministerstva při vývoji projektů s ohledem na zpracované koncepce a strategie,
 • v souladu se stanovenými architektonickými a dalšími standardy pro digitalizaci veřejné správy posuzuje významné ICT projekty resortu určené k realizaci, kontroluje soulad se standardy a sjednává nápravu případných nesrovnalostí ve fázi před vypsáním veřejné zakázky,
 • koordinuje činnosti směřující k zavedení eGovernmentu v resortu s ohledem na stávající a budoucí informační technologie, směřující k optimalizaci a zjednodušení ve vazbě na legislativní prostředí a strategické dokumenty ČR a EU pro oblast ICT,
 • zabezpečuje výkon funkce Enterprise architekta ministerstva pro oblast architektury informačních systémů ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.,
 •  koordinuje realizaci ICT požadavků všech ICT útvarů resortu ministerstva na provoz a služby resortu ministerstva včetně centrálního zadávání VZ na ICT v povinných komoditách dle směrnice o centralizovaném zadávání veřejných zakázek,
 • zpracovává akční plány v návaznosti na schválenou koncepci / strategii rozvoje ICT a kybernetické bezpečnosti, plánuje ICT projekty k naplnění cílů akčních plánů a dokumentace programů,
 • zajišťuje organizačně veřejné zakázky pro povinné centralizované komodity ICT resortu,
 • zajišťuje organizačně přípravu centralizovaných zakázek v ICT podle požadavků jednotlivých ICT útvarů resortu ministerstva,
 • na základě podkladů od věcně příslušných útvarů připravuje zadávací dokumentace podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Podklady k veřejným zakázkám předává samostatnému odd. Finanční řízení a smluvní zajištění ICT pro potvrzení finančního krytí, resp. k administraci VZMR,
 • definuje pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie; dodává podklady k dokumentaci programů, zpracovává investiční záměry jednotlivých projektů, dodává podklady k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva a k jeho likvidaci; předává po ukončení akce podklady k vyhodnocení,
 • zajišťuje monitoring operačních programů EU; jedná s řídícími orgány operačních programů,
 • poskytuje na požádání konzultace k projektovým záměrům,
 • kontroluje na žádost projektového manažera formální náležitosti základního dokumentu projektu před jeho schválením sponzorem projektu,
 • navrhuje možnosti financování projektů z fondů EU,
 • dohlíží a hodnotí průběh řízení projektu podle schváleného základního dokumentu projektu (vykonává roli projektového dohledu),
 •  administruje databázi znalostí a koordinuje sdílení zkušeností,
 • odpovídá za administraci a předložení žádostí o poskytnutí podpory, za předložení zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu u projektů financovaných z fondů EU; za vytvoření zpráv je zodpovědný projektový manažer, který spolupracuje s projektovým týmem,
 • kontroluje formální stránku zpráv o udržitelnosti projektů a předkládá je poskytovateli podpory u projektů financovaných z fondů EU,
 • vykonává další aktivity vyplývající ze závazných metodických dokumentů upravujících podmínky poskytování finančních prostředků z fondů EU,
 • zajišťuje správu standardů projektového řízení na ministerstvu; zabezpečuje výklad metodiky projektového řízení a aktualizaci zvláštního vnitřního předpisu ministerstva (směrnice ministra financí, o řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí v platném znění),
 • vydává metodickou příručku řízení projektů na ministerstvu,
 • posuzuje po věcné stránce projektové a investiční záměry akcí či projektů ICT útvarů resortu ministerstva,
 • zajišťuje u zpracovávaných koncepčních a strategických dokumentů synchronizaci a koordinaci s jinými resorty, státní informační politikou a ostatními závaznými materiály a požadavky na kompatibilitu systémů v zemích EU,
 • analyzuje změny zákonů, jiných právních předpisů, usnesení vlády a standardů veřejné správy upravujících oblast ICT a dává podnět k jejich implementaci do činnosti ICT útvarů resortu ministerstva,¨
 • zajišťuje licence pro aktualizaci znalostní databáze, vydává doporučení k využití jejich výsledků a zjednání nápravy,¨
 • tvoří a průběžně aktualizuje dokumentaci vazeb mezi organizační strukturou resortu ministerstva a ICT resortu ministerstva, která popisuje činnosti útvarů resortu ministerstva, jejich vazby na ICT a toky dat mezi ICT a uživateli,
 • posuzuje stanovení výdajů a rozpočtová opatření předkládaná resortními organizacemi z hlediska souladu s Informační koncepcí resortu MF