Novinky

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vytváří koncepci pro poskytování služeb uživatelům, spolupracuje na celostátní koncepci rozvoje specializovaného knihovnictví v oblasti ekonomicko-finanční, vytváří samostatně vlastní IS s celoresortní, resp. celostátní působností,...

ilustrace
 • vytváří koncepci pro poskytování služeb uživatelům, podílí se na celostátní koncepci rozvoje specializovaného knihovnictví v oblasti ekonomicko-finanční,
 • vytváří samostatně vlastní IS s celoresortní, resp. celostátní působností, včetně rozsáhlých webových systémů na intranetu resortu a internetu ministerstva,
 • zajišťuje analytické a dokumentační zpracování domácích a cizojazyčných informačních pramenů, včetně vlastního předmětového tezauru,
 • vytváří a distribuuje informační bulletin pro zaměstnance a státní zaměstnance ministerstva, resort ministerstva a další instituce,
 • zajišťuje správu automatizovaného knihovnického systému, včetně aplikace mezinárodních katalogizačních pravidel a bibliografických formátů a správy souborů autorit,
 • získává a spravuje informační zdroje a aplikace, popř. vzdálené přístupy k nim, podílí se na jejich tvorbě, zabezpečuje ve spolupráci s útvary ICT jejich propojení do IS ministerstva,
 • mapuje informační potřeby uživatelů a trendy v oboru ekonomie a v dalších odborných oblastech; sleduje a vyhodnocuje nabídku odborných informačních produktů, spolupracuje s jejich dodavateli, producenty a s jinými informačními pracovišti v ČR a v zahraničí,
 • poskytuje specializované rešeršní služby a monitoring ve všech oblastech působnosti ministerstva,
 • provádí knihovnické činnosti, tj. akvizici (profilování fondu a nákup) českých a zahraničních publikací, periodik, speciálních dokumentů a elektronických dokumentů (včetně sledování produkce, objednávek, fakturace, tvorby statistik), jejich jmenné a věcné zpracování (katalogizaci a klasifikaci podle mezinárodních norem), zabezpečuje automatizované výpůjční služby, včetně meziknihovních (i mezinárodních) a reprografických služeb; shromažďuje a pořádá dokumenty publikované na ministerstvu a zpřístupňuje je veřejnosti 
 • spravuje a chrání fyzický fond odborné knihovny, včetně revize podle zákona, obsahových prověrek a následného vyřazování,
 • zajišťuje plnění povinností ministerstva jako vydavatele neperiodických publikací a periodického tisku podle zvláštního vnitřního předpisu a v souladu s právními předpisy,
 • zabezpečuje pro potřeby ministerstva překladatelské služby