Novinky

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Zajišťuje provoz a správu infrastruktury ministerstva, zajišťuje provoz a správu síťových služeb infrastruktury ministerstva,...

ilustrace
 • zajišťuje provoz a správu infrastruktury ministerstva, zajišťuje provoz a správu síťových služeb infrastruktury ministerstva,
 • zodpovídá za funkčnost komunikační infrastruktury ve všech objektech ministerstva; nastavuje a kontroluje konfiguraci koncových prvků, nastavuje a kontroluje distribuci síťových služeb,
 • přiděluje IP adresy VLAN serverům; zabezpečuje rezervaci IP adres na DHCP serverech pro PC podle požadavků a bezpečnostních zásad; provádí připojení koncových zásuvek infrastruktury na PC; zařazuje UPS do monitoringu,
 • zajišťuje vrcholovou správu sítě LAN ministerstva, správu firewallové soustavy, distribuci aplikací směrem do veřejného Internetu, odesílání a příjem elektronické pošty; umožňuje přístup do veřejného Internetu a prostředí CMS pro uživatele z ministerstva, správu přístupu ze sítě a do sítě GOVBONE, konfiguraci portů v DMZ pro potřeby serverů a aplikací, správu VPN přístupu do sítě resortu ministerstva a správu kabeláže,
 • ve spolupráci s oddělením Koordinace ICT resortu MF provádí provozně-bezpečnostní monitoring událostí v síti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a průběžně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti; spravuje přístupová oprávnění uživatelů sítě LAN ministerstva; provádí kontrolu provozu a bezpečnosti technologických a přenosových prostředků, jejich údržbu a administraci; vyhodnocuje chybové stavy a zajišťuje jejich odstranění,
 • podílí se na realizaci fyzické (objektové) bezpečnosti v technologických místnostech LAN ministerstva, včetně realizace nově vznikajících technologických místností a na protipožárním zabezpečení,
 • zajišťuje funkčnost a provoz hlasových sítí ministerstva; provádí kontrolu prvků ve vlastní správě a odstraňuje závady nebo iniciuje jejich odstranění; provádí kontrolu funkčnosti,
 • řídí a poskytuje podporu administrátorům odloučených pracovišť ministerstva,
 • zabezpečuje distribuci a připojení kabelové televize, zajišťuje připojení TV přijímačů a opravy kabelové sítě,
 • zajišťuje provoz pobočkových telefonních ústředen v objektech ministerstva; zajišťuje evidenci a opravy telefonních přístrojů, faxových přístrojů a mobilních telefonních přístrojů pro potřeby ministerstva; připravuje a předává podklady pro přeúčtování částek za provedené hovory u subjektů, které užívají pronajaté místnosti v objektech ministerstva; zajišťuje příjem a přepojení příchozích telefonních hovorů,
 • zajišťuje nákup, evidenci, výdej, skladování a likvidaci mobilních telefonů,
 • zabezpečuje distribuci a připojení kabelové televize, zajišťuje připojení TV přijímačů a opravy kabelové sítě,
 • zajišťuje antivirovou ochranu celostátní sítě ministerstva,
 • spolupracuje s oddělením Koordinace ICT resortu MF na vytváření dokumentace při výskytu bezpečnostního hlášení a informuje vedení vlastního odboru a oddělení Koordinace ICT resortu MF, spolupracuje na opatřeních k zamezení opakování stejného hlášení,
 • zabezpečuje servisní podporu personální výpočetní techniky ve všech pracovištích ministerstva, včetně zajištění provozního materiálu, s výjimkou hardwarové správy tiskových a multifunkčních zařízení a zajišťování provozního materiálu pro tisk; řídí a kontroluje dodavatele pro servis personální a výpočetní techniky,
 • zajišťuje provoz počítačových učeben a audio-videotechniky v objektech ministerstva,
 • zajišťuje provoz technologických místností a výpočetních středisek ministerstva a jejich hlavních technologických souborů; zabezpečuje a provozuje fyzické (objektové) zabezpečení a funkčnost výpočetních středisek,
 • koordinuje vzniklé problémy a incidenty vzniklé ve výpočetních střediscích a technologických místnostech ministerstva včetně poskytování součinností dodavatelům při řešení problémů a incidentů,
 • zajišťuje nákup, evidenci, výdej, skladování a likvidaci personální výpočetní techniky,
 • zabezpečuje provoz elektrické sítě ministerstva při výpadku vnější elektrické sítě.
 • koordinuje dodavatelské vztahy, garantuje soulad dodávek se zadávacími podmínkami, kontroluje úroveň poskytovaných SLA,
 • podílí se na optimalizaci bezpečnostních strategií a bezpečnostních politik v rámci resortu ministerstva,
 • definuje procesy a postupy, koordinuje způsob výkonu procesu mezi více orgány veřejné správy v oblasti IT infrastruktury,
 • definuje potřeby, posuzuje a vyhodnocuje projekty změn provozu a údržby informačních systémů a potřebného programového vybavení