Novinky

oddělení 5901 - Provoz a uživatelská podpora IS

Zajišťuje provoz a správu operačních a databázových systémů pro podporu IS; provádí jednotnou instalaci, správu a monitoring dostupnosti a výkonnosti operačních a databázových systémů a prostředí pro fungování IS,...

ilustrace
 • zajišťuje provoz a správu operačních a databázových systémů pro podporu IS; provádí jednotnou instalaci, správu a monitoring dostupnosti a výkonnosti operačních a databázových systémů a prostředí pro fungování IS,
 • provádí administraci serverů, správu funkčnosti serverů a systémového SW, datových úložišť a systémového SW; spolupracuje s dodavateli při odstraňování poruch a havárií,
 • zajišťuje pravidelné zálohování provozovaného HW a SW, včetně SW i HW bezpečnosti a funkčnosti standardizovaných systémových služeb,
 • zajišťuje provoz nainstalovaných standardizovaných image na pracovních stanicích a serverech ministerstva,
 • zajišťuje z technického hlediska provoz testovacího a vývojového pracoviště; podílí se na koordinaci vývoje a účastní se práce projektového týmu,
 • zabezpečuje konfiguraci a správu antivirové ochrany, antispamu, včetně správy a managementu dat na datových úložištích; provádí pravidelné zálohování a archivaci dat,
 • zajišťuje a kontroluje (monitoring dostupnosti a výkonnosti) provoz IS podle stanovených provozních požadavků,
 • zajišťuje podporu uživatelům IS na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku, řešení problémů a incidentů při provozu IS MF (operační systém, databázový systém a aplikace) a předkládá návrhy na zlepšení“,
 • aktualizuje provozní dokumentaci k jednotlivým IS na základě podkladů od zřizovatelů IS,
 • zajišťuje pravidelnou kontrolu a analýzu systémových dat ze serverů (systémové logy, bezpečnostní logy, aplikační logy, auditní logy, atd.),
 • administruje, spravuje a přiděluje přístupová práva k IS zaměstnancům ministerstva a resortu ministerstva; zajišťuje ostatní činnosti spojené s podporou provozu IS, tzn. přenosy a zpracování dat, pravidelnou aktualizaci a distribuci celostátních číselníků, zpracování a distribuci souborů dat externích datových zdrojů a správu číselníků atd.,
 • podílí se na testování a provádění pilotního provozu před nasazením aplikací do rutinního provozu, včetně přejímání aplikace do rutinního provozu,
 • podílí se na nasazení IS, přejímání IS a nasazování nových verzí IS do rutinního provozu; provádí analýzu, správu, údržbu ICT pro IS nebo jejich části,
 • podílí se na bezpečnostním monitoringu IS s ohledem na požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
 • zajišťuje provoz a správu webových stránek ministerstva a intranetu ministerstva, řešení problémů při provozu jednotlivých webových stránek ministerstva a intranetu ministerstva a zodpovídá za zveřejnění dat na jednotlivé webové stránky ministerstva,
 • vytváří webové stránky ministerstva podle požadavků redaktorů ministerstva a úpravy šablon podle požadavků šéfredaktora ministerstva,
 • zabezpečuje archivaci dat zaměstnanců ministerstva, u kterých je nutné oprávnění administrátora; zajišťuje provoz adresářových služeb, PKI pro zaměstnance ministerstva a vybraná HW zařízení,
 • provádí zakládání, rušení a změny uživatelských účtů, poštovních schránek, domovských adresářů, adresářů na síťových discích, přidělování práv ke sdíleným datům a aplikacím, vytváření a údržbu skupin oprávnění a hesel uživatelů,
 • podílí se na optimalizaci bezpečnostních strategií a bezpečnostních politik v rámci ministerstva,
 • definuje potřeby, posuzuje a vyhodnocuje projekty změn provozu a údržby IS a potřebného programového vybavení,
 • koordinuje dodavatelské vztahy v oblasti provozu IS, garantuje soulad dodávek se zadávacími podmínkami a kontroluje úroveň poskytovaných SLA