Novinky

oddělení 1305 – Správa a údržba budov

Zabezpečuje u objektů ve správě odboru Hospodářská správa opravy a údržbu včetně příslušných technologií...

ilustrace
 • zabezpečuje u objektů ve správě odboru Hospodářská správa opravy a údržbu včetně příslušných technologií,
 • realizuje dislokační kroky v objektech ministerstva, vede a aktualizuje datovou základnu dislokace ve všech objektech užívaných ministerstvem,
 • zabezpečuje při řešení mimořádných událostí na ministerstvu činnosti k provádění záchranných, likvidačních a dalších prací v objektech ve správě odboru Hospodářská správa a zodpovídá za odstraňování a řešení následků vzniklých havárií, ovlivňujících zabezpečení činnosti ministerstva v objektech uvedených v tomto odstavci,
 • zabezpečuje v objektech ve správě odboru Hospodářská správa, správu a provoz všech technických zařízení a strojů, včetně jejich předepsaných revizí, obnovy, oprav a údržby,
 • vede ke všem budovám, užívaných ministerstvem, doklady, projekty, pasporty a technickou dokumentaci,
 • zabezpečuje provoz a dohled nad informačními systémy – HelpDesk pro správu budov a Geografický informační systém – GisWork,
 • zajišťuje organizaci a provoz vyhrazených parkovišť ministerstva, vyjma objektu Letenská 15,
 • zajišťuje správu movitého majetku ministerstva; spravuje a pořizuje kancelářský a provozní materiál, nábytek a další vybavení kanceláří, zajišťuje materiálně technické zásobování a vede skladové zásoby,
 • zajišťuje tvorbu a plnění národního a následně státního programu hospodárného nakládání s energiemi a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů v rámci ministerstva, včetně resortních organizací; plní v objektech ve správě odboru Hospodářská správa úkoly spojené s řádným hospodařením s palivy a energií podle platných právních předpisů ve smyslu funkce hlavního energetika; zpracovává a vede v této oblasti statistická hlášení,
 • zabezpečuje provoz elektrické sítě ministerstva při výpadku vnější elektrické sítě,
 • zajišťuje v objektech ministerstva provoz počítačových učeben a zasedacích místností, mimo správy a údržby výpočetní a audio-, videotechniky,
 • spolupracuje s oddělením 5701 při zajišťování plnění úkolů v oblasti požární ochrany a BOZP dle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb.