Novinky

oddělení 1301 - Ekonomické a investiční

Řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ministerstva; koordinuje finanční plánování reprodukce a provozu majetku ministerstva...

ilustrace
  • řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ministerstva; koordinuje finanční plánování reprodukce a provozu majetku ministerstva; předává dokumentaci programu a podprogramů správci programů,
  • řídí, koordinuje a kontroluje finanční plánování v působnosti odboru, vypracovává návrhy rozpočtů programového financování; zpracovává roční finanční plány a průběžně zpřesňuje střednědobé prognózy finančních nákladů,
  • vede příslušná dodavatelsko – odběratelská jednání; předkládá návrhy smluv s dodavateli a zabezpečuje jejich uzavírání; kontroluje průběh úhrad smluvních závazků vůči dodavatelům; připravuje a projednává finanční podmínky smluvních vztahů s dodavateli; zajišťuje evidenci uzavřených smluv a archiv jejich kopií,
  • provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ministerstva; kontroluje výslednou realizaci zakázek podle smluvních ujednání před jejich úhradou,
  • zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv a objednávek; zajišťuje kontrolu termínového plnění fakturačních závazků k dodavatelům a uplatňování sankcí v případě jejich nedodržení,
  • zpracovává v souladu s vnitřními předpisy podklady pro zavádění, resp. vyřazení dodaného hmotného i nehmotného majetku pořízeného z prostředků správce položky do majetkové evidence ministerstva,
  • vede veškerou agendu (nabytí, správu zahrnující údržbu, opravu a úhradu s tím souvisejících výdajů, úhradu nájemného, převod - bezúplatný i úplatný v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., včetně prohlášení o nepotřebnosti, a další nutné právní úkony k provedení převodu) týkající se bytů, nebytových prostor a detašovaných pracovišť ministerstva, včetně rozúčtování nákladů spojených s jejich provozem a kontroluje jejich úhradu,
  • vede agendu týkající se provozu ubytovny Voctářova 11, včetně agendy úhrad nájmu a služeb spojených s provozem ubytovny v systému AVISME a kontroly těchto úhrad; navrhuje v požadovaném členění rozpočet pro ubytovnu v objektu Voctářova 11; zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv a objednávek; zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a správu položek v systému AVISME,
  • zabezpečuje u nemovitého majetku, ke kterému má ministerstvo příslušnost hospodařit, a který spadá do věcné působnosti odboru Hospodářská správa projekty investičního charakteru. Přejímá dokončená díla a dodávky a provádí přípravu a komplexní realizaci investičních a stavebních akcí v rámci zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů.