Novinky

oddělení 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí

Spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu na tvorbě koncepce privatizace majetku státu a koncepci privatizace jednotlivých odvětví podle zákona č. 92/1991 Sb., realizuje rozhodnutí o privatizaci vydaná ministerstvem a vládou...

ilustrace
 • spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu na tvorbě koncepce privatizace majetku státu a koncepci privatizace jednotlivých odvětví podle zákona č. 92/1991 Sb.,
 • realizuje rozhodnutí o privatizaci vydaná ministerstvem a vládou,
 • zpracovává návrhy na revokaci rozhodnutí o privatizaci v případech, kdy rozhodnutí o privatizaci nelze realizovat,
 • spravuje majetek zrušených státních podniků a jiných státních organizací, nebo vyňaté části tohoto majetku, který na ministerstvo přejde v souladu s rozhodnutím o privatizaci; uzavírá smlouvy o nájmu majetku určeného k privatizaci na dobu určitou, a to do doby jeho použití pro privatizaci,
 • realizuje komplexně agendu přímých prodejů a bezúplatných převodů majetku a akcií, vypořádání restitučních nároků podle zákona č. 87/1991 Sb., připravuje v návaznosti na to smlouvy s obcemi a dalšími subjekty a řeší i problematiku odstupování od těchto smluv,
 • organizuje kompletně agendu veřejných soutěží na prodej majetku, akcií a obchodních podílů v obchodních společnostech,
 • zabezpečuje při předávání privatizovaného majetku a majetku vydaného v rámci restitucí udělení plné moci a stanovení odpovědnosti ve smyslu § 21 zákona č. 92/1991 Sb.,
 • zajišťuje změny vlastnického práva, předkupního práva, věcného a zástavního práva z kupních smluv o prodeji majetku v katastru nemovitostí,
 • spolupracuje s obchodníky s CP při finančním a majetkovém vypořádání obchodů, plní informační povinnost hlášení obchodů obchodníka s CP a oznamovací povinnost změn podílu na hlasovacích právech vyplývajících ze zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 90/2012 Sb. a dalších předpisů s tím souvisejících,
 • sleduje konkurzy, vyrovnání a likvidaci u subjektů, které mají finanční závazky z privatizace vůči státu a bývalému FNM a navrhuje další postupy,
 • zabezpečuje celkovou organizaci a administrativní činnost při přípravě meziresortních výběrových komisí, vyhodnocovacích komisí veřejného výběrového řízení a řídících výborů pro oblast privatizace a prodeje majetku,
 • plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, realizuje výkon akcionářských práv státu a práv společníka v obchodních společnostech u společností, svěřených do působnosti odboru rozhodnutím ministra, a předává odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku podklady a pokyny k účtování o majetkových účastech, pokud jsou součástí SFA,
 • spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu při přípravě a tvorbě zásadních programů privatizace majetku státu a na koncepci privatizace ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob, které jsou předmětem privatizace,
 • zabezpečuje celostátní koordinaci a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnických (akcionářských) práv státu podle zákona č. 92/1991 Sb.,
 • zabezpečuje zpracování návrhů revokací na změny u privatizačních projektů, privatizačních rozhodnutí, a to pro všechny společnosti, včetně tzv. nulových společností,
 • zajišťuje veškerou agendu související se založením obchodních společností, zejména pak zpracování všech dokumentů potřebných k návrhu na zápis obchodních společností do obchodního rejstříku,
 • vede evidenci převzatých privatizačních projektů,
 • zajišťuje realizaci privatizačních projektů ve smyslu rozhodnutí o privatizaci, uzavírá smlouvy o prodeji akcií nebo podílů na jiných než akciových společnostech na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb.,
 • uzavírá smlouvy o prodeji závodů, nebo části majetku závodů nebo o prodeji části závodu na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb.,
 • zajišťuje doklady prokazující výplatu dividend pro stát jako akcionáře ve všech spravovaných akciových společnostech, předává po provedené kontrole tyto doklady příslušným útvarům ministerstva,
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti působnosti odboru,
 • spolupracuje s odborem Náhradové agendy, popř. s ÚZSVM, na přípravě zprávy o nakládání s majetkem po bývalém Fondu dětí a mládeže pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu,
 • zajišťuje přebírání a správu zpětvzatého majetku a navrhuje další dispozice s tímto majetkem, včetně případného založení obchodních společností v souvislosti se vkládáním zpětvzatého majetku do těchto společností.