Novinky

odbor 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast realizace privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb. ...

ilustrace

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast realizace privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb. Spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu na tvorbě koncepce v oblasti privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. Realizuje rozhodnutí o privatizaci vydaná ministerstvem nebo vládou a v případech, kdy rozhodnutí o privatizaci nelze realizovat, postupuje odboru Hospodaření s majetkem státu žádost o zajištění změny rozhodnutí o privatizaci vydaného ministerstvem či vládou. Spravuje majetek zrušených státních podniků nebo jiných státních organizací, nebo vyňaté části tohoto majetku, který na ministerstvo přejde v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Přebírá a spravuje majetek a majetkové účasti státu v obchodních společnostech, pokud na stát přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele majetku určeného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. nebo na základě rozhodnutí soudu. Zakládá akciové společnosti a jiné obchodní společnosti, nebo se účastní jejich zakládání v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Nabývá akcie na základě účasti státu na podnikání v obchodních společnostech a vykonává práva a povinnosti akcionáře. Řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv a v oblasti své působnosti. Zajišťuje vypořádání prodeje akcií z portfolia odboru na kapitálovém trhu. Zajišťuje informační povinnost obchodníka s CP podle zákona č. 256/2004 Sb. a oznamovací povinnost změn podílu na hlasovacích právech podle zákona č. 90/2012 Sb. Zajišťuje právní servis pro proces realizace privatizace, vede kompletní agendu aktivních a pasivních soudních sporů, pohledávek a konkurzů vzniklých v procesu privatizace nebo v souvislosti s ním. Dále odbor vykonává agendu spojenou se správou pohledávek a majetkových účastí, ochranných známek a pasivních právních sporů, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením činnosti ČKA. Zastupuje ministerstvo v soudních nebo jiných řízeních, která souvisejí s činností po zaniklé ČKA, vyjma agendy mezinárodněprávních a pracovněprávních sporů. Koordinuje postupy při vedení právních sporů, jejichž účastníkem je ministerstvo, na které přešla práva a závazky bývalé ČKA, navrhuje podle analýzy vývoje soudních sporů další nejvhodnější postup a předkládá v případě potřeby návrhy opatření k jejich ukončení a k zabránění dalším sporům a zodpovídá za řešení veškerých pasivních právních případů týkajících se portfolia po zaniklé ČKA. Vykonává agendu spojenou se správou pohledávek a pasivních právních sporů, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením činnosti SCP. Zastupuje ministerstvo v dalších soudních sporech souvisejících s jeho činností. Vyřizuje stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.