Novinky

oddělení 4303 - Implementace finančních nástrojů

Metodicky řídí a koncepčně koordinuje činnost implementace finančních nástrojů spolufinancovaných z prostředků EU na úrovni centrální správy prostřednictvím národního fondu fondů (FF),...

ilustrace
 • metodicky řídí a koncepčně koordinuje činnost implementace finančních nástrojů spolufinancovaných z prostředků EU na úrovni centrální správy prostřednictvím národního fondu fondů (FF),
 • stanovuje strukturu a pravidla implementace finančních nástrojů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci centrální správy národního FF, a to zejména ve vazbě na veřejný rozpočet, pravidla pro veřejnou podporu, veřejné zakázky a metodiku účtování v souladu s evropskou i národní právní úpravou,
 • analyzuje relevantní evropskou právní úpravu vztahující se k finančním nástrojům a zabezpečuje její zapracování do příslušných metodických dokumentů upravujících postupy orgánů implementujících finanční nástroje v rámci centrální správy národního FF,
 • zastupuje ministerstvo při jednáních s EK a jejími orgány či přidruženými osobami zejména EIB a Evropských investičním fondem z důvodu externího financování, poradenské a konzultační činnosti či možnosti přímého zapojení do implementační struktury národního FF,
 • zajišťuje odborné poradenství v oblasti implementace finančních nástrojů pro orgány státní správy zapojené do implementační struktury prostřednictvím centrální správy národního FF i ostatní organizační útvary v rámci ministerstva,
 • spolupracuje na nastavení smluvních podmínek implementace finančních nástrojů mezi řídícími orgány zapojenými do centrální správy národního FF a správcem FF,
 • koordinuje přípravu dlouhodobého investičního plánu ČR ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy; nastavuje na základě tohoto plánu investiční strategii pro pokrytí identifikovaných potřeb vhodnými investičními modely se zapojením prostředků EU a národních zdrojů,
 • metodicky koordinuje nastavení FM a investičních mechanismů na základě investičního plánu ČR ve vazbě ke stanoveným strategickým prioritám státu,
 • podílí se na aktivizaci soukromého kapitálu v rámci investičních strategií zapojením soukromých investorů do investičních struktur (banky, investiční fondy apod.),
 • podílí se na tvorbě a posuzuje v rámci připomínkového řízení návrhy právních předpisů upravujících podmínky pro implementaci finančních nástrojů spolufinancovaných z prostředků EU a investičních mechanismů financovaných z národních zdrojů,
 • sleduje a implementuje relevantní agendy a priority EU ve vztahu k finančním nástrojům a integruje je do činnosti útvaru,
 • navrhuje struktury a pravidla pro vznik a správu finančních nástrojů realizovaných ostatními orgány státní správy ve vazbě na veřejné rozpočty, veřejnou podporu a metodiku účtování, a to na základě evropských pravidel a příslušných směrnic,
 • dlouhodobě sleduje a kontroluje efektivitu implementační struktury v rámci správy národního centrálního FF, monitoruje přínosy modelu zejména v oblasti ekonomických úspor a sjednocení podmínek a pravidel pro implementaci finančních nástrojů v ČR.