Novinky

oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu

Spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu na tvorbě koncepce privatizace majetku státu a koncepci privatizace jednotlivých odvětví podle zákona č. 92/1991 Sb.,...

ilustrace
 • spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu na tvorbě koncepce privatizace majetku státu a koncepci privatizace jednotlivých odvětví podle zákona č. 92/1991 Sb.,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva a s ÚZSVM v případech, kdy privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a v rámci realizace rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb. souvisí s problematikou podpory proexportní politiky, podpory malého a středního podnikání,
 • plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, navrhuje obsazení míst členů statutárních orgánů vybraných obchodních společností strategického významu, realizuje v nich výkon akcionářských práv státu, řeší problematiku
  veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv u vybraných společností strategického významu v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu při přípravě a tvorbě zásadních programů privatizace majetku státu a na koncepci privatizace ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci,
 • spolupracuje s odborem Realizace dispozic s majetkem státu k zabezpečení celostátní koordinace a metodického usměrňování jednotného výkonu vlastnických (akcionářských) práv státu podle zákona č. 92/1991 Sb.,
 • zajišťuje doklady prokazující výplatu dividend pro stát jako akcionáře ve všech vybraných obchodních společnostech strategického významu a po provedené kontrole předává tyto doklady příslušným útvarům ministerstva,
 • spolupracuje s dalšími ministerstvy, věřitelskými bankami a dalšími subjekty při přípravě restrukturalizačního programu u vybraných obchodních společností strategického významu, předkládá návrhy na řešení a zabezpečuje realizaci přijatých rozhodnutí,
 • vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 58/1995 Sb, a zajišťuje za ministerstvo činnosti vyplývající z tohoto právního předpisu,
 • zabezpečuje vydávání vyhlášky č. 278/1998 Sb. k provedení zákona č. 58/1995 Sb.,
 • vytváří podmínky a metodické postupy pro rozhodování ministerstva o nezařazení, zařazení či vyřazení subjektů do systému IMU a zabezpečuje k tomu příslušné podklady a stanoviska,
 • hospodaří s rozpočtovými prostředky k IMU,
 • vede komplexní spisovou agendu k jednotlivým žádostem a případům systému IMU,
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva při realizaci dorovnávání úrokových rozdílů a při kontrole těchto případů u subjektů zařazených do systému IMU,
 • zajišťuje dotace ze SR určené pro tvorbu fondů pro pojišťování úvěrových rizik u EGAP a financování vývozu se státní podporou u ČEB,
 • odpovídá za činnost kontaktního místa ve skupině Participantů k Ujednání o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech (Konsensu OECD) a připravuje ve spolupráci se zainteresovanými resorty celostátní koncepci poskytování finančních nástrojů podpořeného vývozu a agendu související s pracovní skupinou OECD pro vývozní úvěry a záruky.