Novinky

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vykonává práva a povinnosti akcionáře k majetkovým účastem státu ve vybraných obchodních společnostech strategického významu. Řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv v oblasti své působnosti...

ilustrace

Odbor vykonává práva a povinnosti akcionáře k majetkovým účastem státu ve vybraných obchodních společnostech strategického významu. Řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv v oblasti své působnosti. Spolupracuje s odborem Hospodaření s majetkem státu a s odborem Realizace dispozic s majetkem státu a na tvorbě koncepce v oblasti privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. Vykonává působnost ministerstva danou změnou zákona č. 58/1995 Sb. Připravuje návrhy novelizace vyhlášky č. 278/1998 Sb. k provedení zákona č. 58/1995 Sb., vytváří podmínky a metodické postupy pro rozhodování ministerstva o nezařazení, zařazení či vyřazení subjektů v systému IMU, hospodaří s rozpočtovými prostředky  k IMU a spolupracuje při realizaci a kontrole případů IMU s ostatními dotčenými útvary ministerstva. Zajišťuje dotace ze  SR  určené  pro  tvorbu  fondů  pro  pojišťování  úvěrových  rizik  u  EGAP  a financování vývozu se státní podporou u ČEB, odpovídá za činnost kontaktního místa ve skupině Participantů k Ujednání o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech (Konsensu OECD) a připravuje ve spolupráci se zainteresovanými resorty celostátní koncepci poskytování finančních nástrojů podpořeného vývozu a agendu související s pracovní skupinou OECD pro vývozní úvěry a záruky. Vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č. 72/2000 Sb., spolupracuje s MPO a Czechinvestem na koncepci podpory podnikání a vyjadřuje se k návrhům programů MPO směřujících k podpoře podnikání a vývozu. Zabezpečuje stanoviska a vyjadřuje se k programům podpory malého a středního podnikání. Navrhuje právní předpisy týkající se působnosti odboru,  posuzuje v rámci připomínkového řízení návrhy právních předpisů dotýkajících se působnosti odboru a zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti.