Novinky

odbor 29 - Legislativa a právní služby

Odbor zabezpečuje tvorbu a posuzování návrhů nových systémů právních a zákonných úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva...

ilustrace

Odbor zabezpečuje tvorbu a posuzování návrhů nových systémů právních a zákonných úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva. Komplexně posuzuje a zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, předkládaných jinými ústředními správními úřady v připomínkovém řízení, pokud přímo nesouvisejí s věcnou působností jiných útvarů, a to včetně posouzení jejich slučitelnosti s právním řádem a vyjádření k jejich rozpočtovým dopadům. Zpracovává vyjádření pro ostatní útvary ministerstva v případech týkajících se vztahu právních předpisů, které nejsou v působnosti ministerstva, zejména základních právních kodexů, k finančně právním předpisům, jakož i vyjádření k řešení závažných právních problémů nastalých při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva. Posuzuje soulad materiálů ministerstva určených k projednání ve vládě, Legislativní radě vlády a jiných poradních orgánech nebo v Parlamentu s právním řádem. Sestavuje Plán legislativních prací ministerstva pro potřeby souhrnného Plánu legislativních prací vlády ČR. Plní funkci účastníka řízení ve správních řízeních týkajících se nároků vyplývajících z Benešových dekretů. Vyjadřuje se k možnosti využití externích právních služeb v rámci příslušné směrnice ministra financí. Vede evidenci a archivuje spisové materiály k soudním sporům, v nichž bylo v minulosti ministerstvo zastoupeno advokátní kanceláří, a vypracovává rozbory právního a skutkového stavu. Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování obchodních smluv, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou. Vyřizuje mimořádné opravné prostředky, podané proti rozhodnutím FAÚ. Poskytuje odborné poradenství pro ostatní organizační složky resortu ministerstva. Zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních, předkládá případné návrhy na další postup nebo na ukončení těchto řízení. Zajišťuje komplexní zastupování ministerstva ve styku s orgány činnými v trestním řízení, a to ve výlučné působnosti za celé ministerstvo (s výjimkou vybraných případů týkajících se odboru Státní dozor nad hazardními hrami). Zajišťuje řešení požadavků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci. Ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru, informačního centra pro potřeby ministerstva a vykonává metodickou činnost a odborný dohled ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 201/2002 Sb., a to zejména pokud jde o jednání v řízení před tuzemskými soudy, tuzemskými rozhodčími orgány, správními úřady a jinými tuzemskými orgány (§ 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13a, 13b a 13d zákona č. 201/2002 Sb.) a právní stanoviska týkající se právních sporů (§ 13 zákona č. 201/2002 Sb.). Ve vztahu k resortní organizaci SP CSS plní úkoly gesčního útvaru a informačního centra pro potřeby ministerstva.