Novinky

oddělení 5702 - Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

Metodicky řídí a koordinuje bezpečnostní politiku MF a resortních organizací, kontroluje její aplikaci a zabezpečuje realizaci bezpečnostních a režimových opatření stanovených vnitřními předpisy...

ilustrace
 • metodicky řídí a koordinuje bezpečnostní politiku ministerstva a resortních organizací, kontroluje její aplikaci a zabezpečuje realizaci bezpečnostních a režimových opatření stanovených vnitřními předpisy a ukládá pokyny k odstranění zjištěných nedostatků,
 • zajišťuje v rámci OUI činnosti v oblasti administrativní, personální, fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů dle zák. č. 412/2005 Sb., a provádí jejich kontrolu na ministerstvu a v resortních organizacích,
 • posuzuje navrhované koncepce a programy zabezpečení OUI zaváděné v ČR v návaznosti na systémy užívané v členských zemích NATO, EU a státech, s nimiž má ČR uzavřeny dohody o vzájemné ochraně utajovaných informací; plní úkoly v oblasti OUI vyplývající z mezinárodních smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací; spolupracuje s NBÚ v oblasti státního dozoru, vyřizování stížností a rozhodovacího procesu pro ukládání pokut a opatření k nápravě nedostatků,
 • na ministerstvu vede registr a archiv utajovaných informací a dohlíží na centrální evidenci utajovaných informací, dále zajišťuje jejich evidenci, skartaci a archivaci. Současně zajišťuje veškerou evidenci administrativních pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb.,
 • podílí se na zajišťování úkolů krizového řízení při mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost resortu ministerstva; v rámci zajištění objektové bezpečnosti a v oblasti řešení mimořádných situací v problematice OUI na ministerstvu realizuje opatření spojená s vyhlašováním jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů, vyplývajících z usnesení BRS č. 260/2002, ze dne 22. 1. 2002,
 • plní úkoly za oblast objektové bezpečnosti a OUI v návaznosti na zajištění činnosti KŠ MF,
 • vede v oblasti personální bezpečnosti veškerou agendu o fyzických osobách, které mají přístup k utajovaným informacím na ministerstvu; zajišťuje a provádí proškolení těchto osob v oblasti OUI dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. b) zák. č. 412/2005 Sb. a kontroluje, zda tyto osoby splňují podmínky stanovené platnými právními předpisy; zpracovává a vydává přehledy systemizovaných míst, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými informacemi; spolupracuje při výkonu těchto činností s ostatními útvary ministerstva a dále zpracovává „personální projekt“ za resort ministerstva ve smyslu § 72 zákona č. 412/2005 Sb.,
 • připravuje pro bezpečnostního ředitele podklady pro vydání Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle zákona č. 412/2005 Sb., spolupracuje s NBÚ, BIS, Policií ČR a s dalšími orgány státu v oblasti personální bezpečnosti při zajištění vydání osvědčení fyzické osoby stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné dle zák. č. 412/2005 Sb.,
 • kontroluje platnost vydaných osvědčení, provádí poučení k vydaným osvědčením a zpracovává Záznamy o zániku platnosti Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; vydává souhlas ke zvláštnímu přístupu k utajované informaci a připravuje podklady k žádosti pro vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc,
 • zpracovává za resort ministerstva seznamy utajovaných informací podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., a navrhuje změny těchto seznamů za resort ministerstva,
 • aplikuje zásady opatření fyzické bezpečnosti dle zák. č. 412/2005 Sb., a zpracovává projekt fyzické bezpečnosti ministerstva ve smyslu § 32 tohoto zákona,
 • zajišťuje OUI v oblasti bezpečnostních a informačních technologií a zajišťuje provoz informačních a komunikačních systémů určených pro nakládání s utajovanými informacemi podle zák. č. 412/2005 Sb., a dalších právních předpisů, včetně vykonávání role lokální bezpečnostní správy a správy vládního utajovaného spojení lokálního pracoviště vládního utajovaného spojení,
 • provádí analytickou činnost v rámci vnější a vnitřní bezpečnosti a aplikuje zásady bezpečnostních opatření přijímaných vládou ČR, případně jejími představiteli, v resortu ministerstva, s dopadem na výkon činnosti bezpečnostního sboru resortu ministerstva v uvedených oblastech, zajišťuje a provádí metodické činnosti objektové bezpečnosti (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové systémy, elektronická kontrola vstupu a mechanické zábranné systémy) v resortních organizacích; zabezpečuje v rámci ministerstva budování, používání, řízení provozu a integraci těchto systémů do jednotného bezpečnostního systému,
 • zajišťuje fyzickou ostrahu v návaznosti na bezpečnostní standardy a objektovou bezpečnost ministerstva; provádí opatření v rámci ostrahy, ochrany objektů a majetku ministerstva; zajišťuje recepční činnost v objektech ministerstva,
 • zajišťuje bezpečnostní a režimová opatření ve spolupráci s odborem Vnější vztahy a komunikace a samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra při konání oficiálních, pracovních i soukromých návštěv a zahraničních delegací, případně jiných mimořádných akcích (konference atd.),
 • zajištuje koordinaci a spolupráci s bezpečnostními sbory a zpravodajskými službami při zajišťování bezpečnosti ministerstva,
 • metodicky řídí a koordinuje činnosti spojené s vedením agendy střetu zájmů v rámci resortu ministerstva dle zák. č. 159/2006 Sb., vykonává funkci evidenčního orgánu ve smyslu tohoto zákona pro ministerstvo a jeho resortní organizace,
 • spolupracuje se oddělením 7001 v oblasti kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., ve vazbě na realizaci bezpečnostních opatření fyzické bezpečnosti, včetně spolupráce na vytvoření požadované dokumentace v této oblasti,
 • metodicky řídí, koordinuje a zajišťuje činnosti spojení s agendou hybridních hrozeb v rámci resortu ministerstva, včetně spolupráce s Ministerstvem vnitra z pohledu vnitřní bezpečnosti státu,
 • metodicky řídí a koordinuje bezpečnostní opatření spojené se zvýšením odolnosti resortu ministerstva ve vazbě na působení „cizí moci“, včetně zajištění spolupráce s Ministerstvem vnitra a zpravodajskými službami v této oblasti,
 • zpracovává v součinnosti s ostatními útvary materiály do BRS, které následně předává samostatnému oddělení Vládní a parlamentní agenda; zajišťuje ve spolupráci s příslušnými útvary přípravu materiálů nebo zpracování stanovisek pro potřeby ministra, které se předkládají do BRS elektronickou cestou (IS eBRS).