Novinky

oddělení 5701 - Krizové řízení

Zajišťuje plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; zabezpečuje úkoly krizového řízení při jiné mimořádné situaci...

ilustrace
 • zajišťuje plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; zabezpečuje úkoly krizového řízení při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva a jeho resortních organizací,
 • zabezpečuje činnost Operačního střediska KŠ MF jako pracoviště krizového řízení k zajištění připravenosti ministerstva na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb., včetně financování zajištění a obnovy nezbytného technického vybavení v rámci příslušné položky rozpočtu ministerstva,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost KŠ MF; vede a aktualizuje jmenný seznam jeho členů a alternátů;
 • zabezpečuje v prostoru dislokace odboru zřízení, chod a funkčnost hlavního pracoviště KŠ MF a pracoviště Operačního střediska KŠ MF,
 • zajišťuje po organizační stránce činnost záložního pracoviště KŠ MF, záložního pracoviště vedení ministerstva a zvláštních skupin zaměstnanců ministerstva a resortních organizací; zabezpečuje aktivaci, zaujetí, dočasné užívání a deaktivaci těchto pracovišť,
 • zabezpečuje v součinnosti s příslušnými útvary ministerstva a resortními organizacemi vedení seznamu „Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací“, včetně projednávání počtu systemizovaných míst jejich zaměstnanců; provádí ve spolupráci s odborem Personální rozlišení systemizovaných míst do těchto zvláštních skupin určených zaměstnanců,
 • zpracovává a realizuje dokumentaci Krizového plánu MF, Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury MF, Dílčího plánu obrany MF, Pandemického plánu MF, povodňových plánů MF, Typového plánu MF a ČNB a další související dokumentaci krizového řízení ministerstva,
 • podílí se na zpracování a realizaci Ústředního plánu obrany státu; zpracovává opatření při vzniku vojenských a nevojenských krizových situací na území ČR, zabezpečuje činnosti spojené problematikou fungováním objektů důležitých pro obranu státu a objektů možného napadení v resortu ministerstva a koordinuje v této oblasti činnost resortních organizací,
 • zajišťuje činnosti spojené s problematikou evropské a národní kritické infrastruktury v působnosti resortu ministerstva; koordinuje v této oblasti činnost resortních organizací; vykonává za ministerstvo kontrolu plánů krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a kontrolu ochrany prvků kritické infrastruktury v resortu ministerstva podle zákona č. 240/2000 Sb., ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • plní úkoly a koordinuje zabezpečení účasti ministerstva a resortních organizací při vnitrostátních cvičeních orgánů krizového řízení a mezinárodních cvičeních orgánů krizového řízení EU a NATO na území ČR,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce jmenování a činnost zástupců ministerstva v národních orgánech krizového řízení; zabezpečuje účast a obsah činnosti zástupců ministerstva v meziresortních odborných pracovních skupinách či obdobných odborných orgánech krizového řízení ČR,
 • spolupracuje s oddělením 5702 při zajišťování plnění úkolů v oblasti požární ochrany a BOZP dle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona 133/1985 Sb. včetně souvisejících právních předpisů.
 • zajišťuje organizačně a po administrativní stránce stálou pohotovost k dosažitelnosti zástupce ministerstva v ÚKŠ a stálou pohotovost k dosažitelnosti vybraných členů KŠ MF; realizuje stálou pohotovost k aktivaci Operačního střediska KŠ MF a jeho pracoviště; zabezpečuje aktivaci a svolání KŠ MF; provádí kontroly dosažitelnost členů KŠ MF a určených zaměstnanců Operačního střediska KŠ MF,
 • projednává a posuzuje ve spolupráci s MV opatření při řešení věcných a finančních otázek týkajících se činnosti IZS a HZS podle zákonů č. 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. včetně nároků na uvolňování finančních prostředků z účelových rezerv rozpočtové kapitoly VPS, určených pro finanční zabezpečení IZS, řešení krizových situací a jejich předcházení; navrhuje provedení rozpočtových opatření a spolupracuje přitom s odbory Financování územních rozpočtů a Rozpočtová politika strategických odvětví,
 • podílí se na zpracování návrhu státního rozpočtu a na vypracování státního závěrečného účtu v oblasti účelových rezerv rozpočtové kapitoly VPS, určených pro krizové řízení; zpracovává návrh znění přílohy k usnesení vlády ke státnímu rozpočtu, obsahující zásady postupu při použití rezervy na řešení krizových situací,
 • spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady v oblasti krizového řízení, IZS, ochrany obyvatelstva a hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • zpracovává resortní koncepce v oblasti požární ochrany a BOZP, koordinuje metodiku vzdělávání v těchto oblastech, v rámci resortu ministerstva zabezpečuje dohledovou a kontrolní činnost na úseku požární ochrany a BOZP,
 • organizuje a metodicky řídí provádění kontroly dle zákona č. 251/2005 Sb.; v součinnosti s odpovědným útvarem celní správy řídí provádění dozoru nad bezpečností práce při výkonu služby v celní správě podle § 86 odst. 3, písm. b) zákona č. 361/2003 Sb.,
 • metodicky řídí a organizačně zabezpečuje protipožární opatření na úseku prevence a represe podle předpisů pro výkon požární ochrany, vykonává činnosti osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a BOZP na ministerstvu.