Novinky

odbor 57 - Bezpečnost a krizové řízení

Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. a plní úkoly při hrozící nebo při vzniklé krizové situaci nebo při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva nebo jeho resortních organizací....

ilustrace

Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. a plní úkoly při hrozící nebo při vzniklé krizové situaci nebo při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva a jeho resortních organizací. Zajišťuje a plní úkoly v oblasti OUI dle zákona č. 412/2005 Sb., tzn. v oblasti administrativní, personální a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Zastupuje ministerstvo v pracovních orgánech BRS - Výboru pro civilní nouzové plánování, Výboru pro vnitřní bezpečnost a v jejich meziresortních odborných pracovních skupinách. Zajišťuje účast a obsah činnosti zástupců ministerstva včetně celkové působnosti ministerstva v ÚKŠ a dalších orgánech bezpečnosti a krizového řízení ČR. Zabezpečuje přípravu a závěrečnou kompletaci materiálů pro schůzi BRS. Zřizuje Operační středisko KŠ MF, jako pracoviště krizového řízení k zajištění připravenosti ministerstva na řešení krizových situací. Provádí v oblasti krizového řízení kontrolní činnost v rámci resortu. Zabezpečuje po organizační stránce náhradní (záložní) pracoviště KŠ MF a náhradní pracoviště vedení ministerstva. Zajišťuje činnost Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací, stanovených krizovým plánem ministerstva, schváleným ministrem financí. Podílí se na zpracování a realizaci Ústředního plánu obrany státu v působnosti resortu ministerstva. Zabezpečuje činnosti spojené s problematikou objektů důležitých pro obranu státu, objektů možného napadení, subjektů a prvků evropské a národní kritické infrastruktury v působnosti resortu ministerstva a koordinuje v těchto oblastech činnost resortních organizací. Plní úkoly a koordinuje zabezpečení účasti ministerstva a resortních organizací při vnitrostátních cvičeních orgánů krizového řízení a mezinárodních cvičeních orgánů krizového řízení EU a NATO. Řeší věcnou a finanční problematiku uvolňování finančních prostředků z účelových rezerv rozpočtové kapitoly VPS, určených pro finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému IZS a pro řešení krizových situací a jejich předcházení. Spolupracuje se SSHR v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Metodicky usměrňuje, koordinuje a řídí činnosti spojené s OUI na ministerstvu a v jeho resortních organizacích. Je správcem utajovaných informačních a komunikačních technologií a plní roli lokálního správce vládního utajovaného spojení. Řídí metodicky, zajišťuje a kontroluje plnění úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále „BOZP“) na ministerstvu a v resortních organizacích. Provádí inspekci bezpečnosti práce podle zákona č. 251/2005 Sb. a vykonává dozor nad bezpečností při výkonu služby celní správy podle zákona č. 361/2003 Sb. V součinnosti s komisí pro náhradu škody při služebních a pracovních úrazech a nemocích z povolání provádí šetření pracovních úrazů a navrhuje jejich odškodnění. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje provádění opatření fyzické (objektové) bezpečnosti na ministerstvu a v resortních organizacích. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje aplikaci Bezpečnostní politiky ministerstva. Odpovídá za činnosti spojené s vedením agendy střetu zájmů na ministerstvu dle zákona č. 159/2006 Sb. Vytváří kontaktní bod pro hodnocení dezinformačních kampaní a jiných projevů cizí moci.