Novinky

oddělení 1001 - Vládní a parlamentní agenda

Zadává podle pokynů ministra zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení, koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro ministra na jednání schůzí vlády, porady ministrů, ...

ilustrace
 • zadává podle pokynů ministra zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro ministra na jednání schůzí vlády, porady ministrů, Rady hospodářské a sociální dohody, Parlamentu a dalších orgánů, jichž je ministr členem, nebo se zúčastňuje jejich jednání,
 • koordinuje přípravu podkladů útvarů ministerstva, z nichž sestavuje návrh plánu hlavních úkolů ministerstva v rámci Plánu nelegislativních úkolů vlády, a předkládá je podle rozhodnutí ministra k projednání na poradu vedení ministerstva,
 • zpracovává odborné analýzy pro potřeby ministra na základě informací o činnosti OSS a orgánů samosprávy, ekonomických subjektů, odborových i jiných společenských organizací,
 • plní funkci svodného útvaru ke konzultační činnosti k odborným problémům pro ministra; koordinuje činnost externích specialistů,
 • eviduje usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu Parlamentu a jejich výborů; provádí rozpis úkolů vyplývajících pro ministerstvo z těchto usnesení a kontroluje jejich plnění především z časového hlediska; zasílá informace o plnění orgánům Parlamentu,
 • eviduje interpelace poslanců Parlamentu na ministra a koordinuje jejich vyřizování; zabezpečuje styk s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu a s Kanceláří Senátu Parlamentu a koordinuje účast příslušných zodpovědných zaměstnanců a státních zaměstnanců ministerstva na jednáních Parlamentu a jeho orgánů, v případě potřeby se jich také účastní,
 • koordinuje účast zástupců ministerstva na jednáních LRV a v pracovních komisích LRV,
 • zajišťuje komplexně evidenci, rozpis a kontrolu plnění úkolů z usnesení vlády a z vládních úkolových listů, zpracovává měsíční informaci o plnění hlavních úkolů ministerstva uložených vládou,
 • provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných ministrem,
 • zabezpečuje pracovní styk s Úřadem vlády ČR,
 • zajišťuje prostřednictvím IS EKLEP vkládání a autorizaci materiálů ministerstva a příjem, evidenci a distribuci materiálů ostatních resortů,
 • zajišťuje vkládání a autorizaci materiálů ministerstva a připomínek ministerstva k materiálům ostatních resortů prostřednictvím IS eBRS,
 • zajišťuje evidenci příchozí pošty adresované ministrovi pro potřeby Kanceláře ministra, určuje způsob vyřízení, gestora za vyřízení odpovědného a termín plnění, kontroluje plnění stanovených termínů,
 • zajišťuje předkládání spisů k podpisu ministrovi, provádí u nich kontrolu dodržování formálních náležitostí a podle potřeby se k nim vyjadřuje; vypravuje odchozí poštu odesílanou jménem ministra,
 • zabezpečuje po organizační a administrativní stránce činnost porady vedení ministerstva; kontroluje formální náležitosti předkládaných materiálů,
 • vyhotovuje zápis z jednání porady vedení; eviduje a kontroluje plnění přijatých závěrů,
 • připravuje podklady a vyjádření ve věci vyřizování žádostí o udělení výjimek u materiálů předkládaných na poradu vedení,
 • zpracovává ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně zahraniční pracovní cesty ministra a náměstků ministra a služební cesty náměstků pro řízení sekce; organizačně zajišťuje ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra zahraniční pracovní cesty ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně přijetí návštěv vrcholných představitelů ČR a zahraničních návštěv u ministra a náměstků ministra pro řízení sekce a náměstků ministra; poskytuje ostatním útvarům ministerstva subdodávku protokolární agendy do podkladů pro jednání ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně podpisový ceremoniál mezivládních a meziresortních smluv v ČR,
 • zajišťuje pro potřeby ministerstva tlumočnické služby,
 • vyřizuje žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pohoštění a žádosti na nákup dárkových předmětů pro zahraniční návštěvy, zajišťuje financování těchto žádostí a vede jejich evidenci,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra na evidenci a vyřizování podle pokynů ministra jeho odpovědí na osobní pozvánky a dopisy.