Novinky

oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků

Podílí se na přípravě návrhu zákonů a dalších právních předpisů v oblasti poplatků ve spolupráci s odborem Daňová legislativa, s výjimkou správních poplatků...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti místních, správních a soudních poplatků a v oblasti výkonu a metodického řízení správy poplatků, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti místních, správních a soudních poplatků,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti místních, správních a soudních poplatků,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení (a to i ve formě pracovního návrhu změn v paragrafovaném znění, pokud je to vhodné), včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti místních, správních a soudních poplatků a zpracovává koncepci fiskální politiky v oblasti výkonu a metodického řízení správy poplatků,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti místních, správních a soudních poplatků,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti místních, správních a soudních poplatků ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti místních, správních a soudních poplatků s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti místních, správních a soudních poplatků a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti místních, správních a soudních poplatků vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti místních, správních a soudních poplatků,
 • metodicky řídí správu poplatků,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného jiným orgánům v oblasti poplatků,
 • zpracovává stanoviska v oblasti místních, správních a soudních poplatků a v oblasti výkonu a metodického řízení správy poplatků,
 • podává vysvětlení právní úpravy institutu obecně závazných vyhlášek vydávaných v samostatné působnosti obcemi na základě zmocňovacích ustanovení zákona upravujícího místní poplatky,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti místních, správních a soudních poplatků a v oblasti výkonu a metodického řízení správy poplatků,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí místních, správních a soudních poplatků, a s oblastí výkonu a metodického řízení správy poplatků,
 • zajišťuje odborně konání zkoušek odborné způsobilosti úředních osob územních samosprávných celků v oblasti místních a správních poplatků.