Novinky

oddělení 3202 - Legislativa nepřímých daní

Zkoumá problematiku v oblasti legislativy nepřímých daní, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek, koordinuje legislativu v oboru daňového práva z hlediska jednotné terminologie...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT), analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
  • koordinuje legislativu v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT) z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • spolupracuje na zpracování koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT) s odborem Nepřímé daně,
  • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Nepřímé daně zpracovává legislativní návrhy v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT),
  • zajišťuje ve spolupráci s odborem Nepřímé daně projednání legislativních návrhů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT) ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • zpracovává stanoviska z hlediska legislativy a ve spolupráci s odborem Nepřímé daně rovněž složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT),
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT),
    h) spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí (FTT).