Novinky

oddělení 2602 - Oceňování majetku

Zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek, zodpovídá za zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti oceňování majetku...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje na koncepci cenové politiky státu, koncepci dalšího vývoje cenové politiky státu a analýzách v oblasti oceňování majetku a zpracovává koncepci oceňování majetku,
 • zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti oceňování majetku,
 • na základě koncepce cenové politiky a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace zpracovává legislativní návrhy v oblasti oceňování majetku,
 • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti oceňování majetku, ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejich komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje souladnost právních předpisů v oblasti oceňování majetku s mezinárodní úpravou oceňování majetku,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti oceňování majetku,
 • zpracovává stanoviska v oblasti legislativy a metodiky oceňování majetku a stanoviska pro projednání nároků na náhradu škody,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti oceňování majetku,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí oceňování majetku,
 • spolupracuje s GFŘ na zpracování metodických pokynů k výkladu právní úpravy oceňování majetku pro daňové účely a při vyjadřování k žalobám na přezkoumání daňových rozhodnutí správními soudy,
 • garantuje v oblasti analytických zadání pro programátora úlohu OCN v ADIS,
 • vyjadřuje se k tvorbě cenových map ÚSC a předává je ke zveřejnění.