Novinky

oddělení 2503 - Strategické řízení správy daní a cel

Zkoumá problematiku v oblasti dohledu nad činností orgánů finanční a celní správy a v oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti dohledu nad činností orgánů finanční a celní správy a v oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s oddělením 2501 na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • ve spolupráci s oddělením 2501 monitoruje a kvantifikuje plnění příjmů veřejných rozpočtů,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení (a to i ve formě pracovního návrhu změn v paragrafovaném znění, pokud je to vhodné), včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolu s odborem Daňová legislativa v oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů spolu s odborem Daňová legislativa nebo jiným orgánem v oblasti celnictví s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces spolu s odborem Daňová legislativa nebo jiným orgánem v oblasti celnictví a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává spolu s odborem Daňová legislativa nebo jiným orgánem pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům v oblasti celnictví vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi spolu odborem Daňová legislativa nebo jiným orgánem v oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a GŘC v oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • zpracovává stanoviska v oblasti celnictví a v oblasti organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi spolu s příslušným útvarem v oblastech, které souvisejí s oblastí celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy,
 • vykonává ve vztahu k orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru a informačního centra pro potřeby ministerstva,
 • zodpovídá za svodné zpracování Zprávy o činnosti Finanční a Celní správy ČR na základě Informace o činnosti Finanční správy ČR a Informace o činnosti Celní správy ČR,
 • průběžně sleduje přípravu rozpočtů GFŘ a GŘC a jejich rozpočtová opatření v běžném roce,
 • přebírá a pro potřeby náměstka sekce Daně a cla vyhodnocuje protokoly a zprávy o dohlídkové činnosti vykonávané u orgánů finanční a celní správy.