Novinky

oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Zkoumá problematiku v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s oddělením 2501 na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • tvoří koncepci přípravy a sjednávání mezinárodních smluv v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví, včetně protokolů k nim, a ve spolupráci s odborem Daně z příjmů tvoří koncepci přípravy a sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim,
 • připravuje a sjednává smlouvy v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní, včetně protokolů k nim, zajišťuje ve spolupráci s GŘC úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv v oblasti celnictví, včetně protokolů k nim, zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní proces spojený s jejich vstupem v účinnost,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení (a to i ve formě pracovního návrhu změn v paragrafovaném znění, pokud je to vhodné), včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • koordinuje a podílí se ve spolupráci s oddělením 2501 na zpracování rámcových pozic ČR a instrukcí pro jednání v oblasti daní vypracovaných příslušnými útvary k návrhům legislativní i nelegislativní povahy, projednávaných v rámci EU,
 • zabezpečuje agendu sekretariátu pro Resortní koordinační podskupinu pro oblast daní,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a GŘC a s GFŘ a GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • zpracovává stanoviska v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • pověřuje orgány finanční a celní správy jednáním v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví.