Novinky

oddělení 1802 - Spotřební daně

Zkoumá problematiku v oblasti spotřebních a energetických daní, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti spotřebních a energetických daní, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti spotřebních a energetických daní,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti spotřebních a energetických daní,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení (a to i ve formě pracovního návrhu změn v paragrafovaném znění, pokud je to vhodné), včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti spotřebních a energetických daní,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti spotřebních a energetických daní,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti spotřebních a energetických daní ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti spotřebních a energetických daní s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti spotřebních a energetických daní a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti spotřebních a energetických daní vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti spotřebních a energetických daní,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů celní správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GŘC a s GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti spotřebních a energetických daní,
 • zpracovává stanoviska v oblasti spotřebních a energetických daní,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti spotřebních a energetických daní,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí spotřebních a energetických daní.