Novinky

oddělení 1502 - Daň z příjmů fyzických osob

Zkoumá problematiku v oblasti daně z příjmů fyzických osob, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti daně z příjmů fyzických osob, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení (a to i ve formě pracovního návrhu změn v paragrafovaném znění, pokud je to vhodné), včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti daně z příjmů fyzických osob ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daně z příjmů fyzických osob s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti daně z příjmů fyzických osob a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daně z příjmů fyzických osob vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • zpracovává stanoviska v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí daně z příjmů fyzických osob.