Novinky

Veřejná diskuse č. VI/2006 - MiFID (III.): Tržní infrakstruktura

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

 • Diskuze
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
 • MiFID

18. prosince 2006 - 8. ledna 2007

Informace k průběhu veřejné diskuse:

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo druhý z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích s finančními nástroji tzv. MiFID a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován tržní infrastruktuře (celek B). Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. 

 • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 8. ledna 2007.
 • Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu mifid@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu
  Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „MiFID – CELEK B“
 • Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:
  Michal Franěk, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu,
  e-mail: michal.franek@mfcr.cz, tel. + 420 257 04 33 29, fax +420 257 04 22 94
  Vojtěch Láska, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu,
  e-mail: vojtech.laska@mfcr.cz, tel. +420 257 04 26 03, f fax +420 257 04 22 94

 

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiálje věnován tržní infrastruktuře (celek B). Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Všechny věcné připomínky a náměty jsou vítány - jak k otázkám materiální či procesní povahy, úplnosti východisek, faktických a právních omezení, tak k použité terminologii a její srozumitelnosti. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Návrh je tedy formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma tržní infrastruktury. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat. Problematika předkládaná v tomto konzultačním materiálu byla předběžně diskutována s vybranými odborníky působícími v oblasti kapitálového trhu v rámci několika konzultací.

Tento materiál vychází ze stavu ke dni 12.12.2006.

Konzultační materiál má tyto kapitoly:

 • Kapitola 1: Tržní infrastruktura - obecně
 • Kapitola 2: Regulované trhy
 • Kapitola 3: Přijetí finančních nástrojů k obchodování
 • Kapitola 4: Pozastavení obchodování s finančními nástroji a vyloučení finančních nástrojů z obchodování
 • Kapitola 5: Přístup na regulovaný trh
 • Kapitola 6: Transparentnost regulovaného trhu
 • Kapitola 7: Vícestranný obchodní systém (VOS)
 • Kapitola 8: Systematická internalizace
 • Kapitola 9: Přístup k vypořádacím systémům a ústředním protistranám
 • Kapitola 10: Hlášení obchodů
 • Kapitola 11: Monitoring regulovaného trhu a VOS
 • Příloha

Zdroj: Ministerstvo financí, Odbor Legislativy finančního trhu

 


 

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější